P1-P-443/0003/07/Z - Sposób naliczania podatku od towarów i usług od wynagrodzenia przyznanego przez sąd biegłemu sądowemu za sporządzenie opinii.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 października 2007 r. Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile P1-P-443/0003/07/Z Sposób naliczania podatku od towarów i usług od wynagrodzenia przyznanego przez sąd biegłemu sądowemu za sporządzenie opinii.

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6 sierpnia 2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 31 lipca 2007 r. nr PP /443-18/07 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług uchyla zaskarżone postanowienie i stwierdza, że przedstawione przez wnioskodawcę stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2 maja 2007 r., uzupełnionym pismem z dnia 17 lipca 2007 r. Pan P. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

We wniosku podatnik wskazał, iż w związku z dowolną, stosowaną przez sądy powszechne, interpretacją przepisów Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości regulujących kwestię rozliczeń wynagrodzeń za sporządzanie opinii sądowych, przesyła w załączeniu zażalenie skierowane do Sądu Rejonowego dotyczące umniejszenia wynagrodzenia wnioskodawcy (biegłego sądowego) za wykonanie opinii sądowej - z prośbą o zajęcie stanowiska.

W piśmie z dnia 17 lipca 2007 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, podatnik zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na następujące zagadnienia:

1)

Czy w stawce godzinowej dla biegłych sądowych ustalonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.) zawarty jest podatek VAT?

2)

Jak wyglądać ma przykładowe rozliczenie za wykonaną pracę w przypadku gdy biegły sądowy jest podatnikiem podatku VAT oraz w przypadku gdy nie jest podatnikiem tego podatku - w sytuacji gdy otrzymuje zlecenia również od innych instytucji, m.in. z urzędów skarbowych, izb skarbowych, prokuratury, policji?

3)

Jak należy interpretować uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2006 r., sygn. III CZP 127/06 - "Sąd przyznaje biegłemu będącemu podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług wynagrodzenie bez uwzględnienia tego podatku"?

Zdaniem wnioskodawcy, skoro czynności wykonywane przez biegłych sądowych wyodrębniono jako działalność wykonywaną osobiście (art. 13 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług) to nie powinny one podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jeżeli jednak, jak zauważył podatnik, Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że wydawanie opinii przez biegłych sądowych jest objęte podatkiem VAT, to podatek ten "winien być dodany do wartości wynikającej z przemnożenia ilości godzin pracy biegłego przez stawkę godzinową a nie wliczany do tej wartości".

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2007 r. nr PP/443-18/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie w sprawie wniosku z dnia 2 maja 2007 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie zapytania dotyczącego wysokości wynagrodzenia biegłego sądowego za sporządzanie opinii sądowych wskazując, iż przepisy prawa podatkowego nie regulują kwestii wysokości wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzane opinie na zlecenie sądów, urzędów skarbowych, izb skarbowych, prokuratury i policji.

Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie podnosząc, że "skoro Urząd Skarbowy stanął na stanowisku, iż może tylko udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące wyłącznie prawa podatkowego, to zgadzając się z tym (co do pytania 1-go i 3-go) "oczekuje odpowiedzi na pytanie 2, które po zmodyfikowaniu brzmi: "Jak wyglądać ma przykładowe rozliczenie usługi rzeczoznawcy majątkowego w przypadku otrzymania zlecenia z Urzędu Skarbowego lub Izby Skarbowej kiedy (z braku innych podstaw kalkulacji) posługuje się on (przez analogię) stawką godzinową stosowaną przez biegłych sądowych? "Problem, jak zauważa strona, sprowadza się do odpowiedzi na pytanie - czy do wyliczonej należności za sporządzenie opinii należy doliczyć podatek VAT, czy też podatek ten jest zawarty w stawce godzinowej?

Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - stosowanym w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) - stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W piśmie z dnia 17 lipca 2007 r., będącym uzupełnieniem do wniosku, podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie wyjaśnień w kwestii dotyczącej sposobu obliczania podatku od towarów i usług od wynagrodzeń uzyskiwanych przez biegłych sądowych z tytułu sporządzania opinii na zlecenie sądów, prokuratury, policji. Wnioskodawca zaznaczył przy tym, że biegły wydając opinię na zlecenie sądu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.)

Po dokonaniu analizy wniosku podatnika Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż zapytanie strony w zakresie sposobu naliczania podatku od towarów i usług od wynagrodzenia przyznanego przez sąd biegłemu sądowemu za sporządzenie opinii dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług i tym samym nie wykracza poza właściwość rzeczową organów podatkowych.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej wskazuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług biegły sądowy, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest zatem obowiązany do opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwoty należnej - wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu usług świadczonych na zlecenie sądu - pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Tym samym, w zakresie podatku od towarów i usług, kwota należna biegłemu sądowemu (wynagrodzenie przyznane przez sąd) z tytułu świadczenia usług na zlecenie sądu obejmuje również kwotę podatku VAT.

Odnosząc się natomiast do pozostałych zagadnień przedstawionych przez wnioskodawcę - dotyczących przykładowego rozliczenia biegłego sądowego za sporządzenie opinii, jak również interpretacji uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2006 r., sygn. akt III CZP 127/06 Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż nie stanowią one pytań co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej informuje, że organ odwoławczy dokonuje oceny prawidłowości interpretacji dokonanej przez naczelnika urzędu skarbowego w stosunku do zapytania i stanowiska przedstawionego we wniosku. Dlatego też zmiana treści pytania w złożonym przez stronę zażaleniu nie może skutkować wydaniem interpretacji w odniesieniu do innego stanu faktycznego, czy też innego zapytania.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl