Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
Urząd Zamówień Publicznych
Oświadczenia wstępne poniżej progów unijnych w postępowaniach wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 r.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwana dalej "ustawą nowelizacyjną" wprowadziła w Rozdziale 2a Dziale I (art. 10a-10g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp", obowiązek komunikowania się zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek komunikowania się zamawiającego z wykonawcą w powyższy sposób w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje m.in. przesyłanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego dokumentu zamówienia. Ustawodawca określił jednocześnie termin stosowania obowiązkowej pełnej komunikacji elektronicznej dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 18 października 2018 r. (art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizacyjnej). Natomiast na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, w zw. z art. 10a ustawy Pzp jednolity europejski dokument zamówienia winien być składany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 r. Oznacza to, iż od dnia 18 kwietnia 2018 r. obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10a ustawy Pzp dotyczy wyłącznie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (składanego w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Powyższy wymóg nie dotyczy oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia o wartościach nieprzekraczających progów z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Oświadczenia wstępne poniżej progów unijnych, w postępowaniach wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 r. składane są na dotychczasowych zasadach

Opublikowano: www.uzp.gov.pl