Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 maja 2004 r.
Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Urząd Skarbowy w Jaśle
OP-423/3/04

Odpowiadając na pismo z dnia 27.04.2004 r. (bez znaku) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w zakresie uznania za wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów równowartości otrzymanych z organu samorządowego dotacji, w związku ze świadczeniem usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków w 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Zwolnienie to dotyczy dochodów z tytułu wszelkich dotacji, udzielonych z budżetu państwa bądź budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dla zakresu tego zwolnienia nie jest istotny rodzaj dotacji, ich charakter i czy to są określone jako dotacje przedmiotowe, podmiotowe czy też celowe, ważne jest natomiast źródło ich pochodzenia. Otrzymując dotacje, które są objęte zwolnieniem z podatku na podstawie wyżej wymienionego przepisu, należy pamiętać, że dotacja staje się przychodem podatnika w momencie faktycznego jej otrzymania.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 wyżej wymienionej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa m. in. w art. 17 ust. 1 pkt 14-14b ww. ustawy. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów (art. 15 ust. 2 wyżej wym. ustawy). Powyższą zasadę stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku stosuje się przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy.

W związku z powyższym w przypadku, gdy podatnik nie może ustalić kosztów przypadających na poszczególne źródła uzyskiwanych przychodów, to należy stosować zasadę proporcjonalności dotyczącą ustalenia kosztów uzyskania przychodów, uwzględniając udział uzyskanego danego przychodu w ogólnej kwocie przychodów.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl