Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 grudnia 2000 r.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Obowiązkowa opłata roczna na rzecz BFG za rok 2001 wnoszona przez banki komercyjne.

I. Obowiązkowa opłata roczna na rzecz BFG za rok 2001.

W nawiązaniu do Uchwały Nr 24/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 listopada 2000 r. uprzejmie prosimy o wniesienie do dnia 15 marca 2001 r. obowiązkowej opłaty rocznej na rzecz BFG na rachunek Nr 10101023-710000-131-0 prowadzony w Głównym Oddziale Walutowo-Dewizowym NBP w Warszawie pod nazwą "Bankowy Fundusz Gwarancyjny".

Podstawę naliczenia opłaty obowiązkowej za rok 2001 stanowi stan aktywów bilansowych, gwarancji, poręczeń oraz innych zobowiązań pozabilansowych (pomniejszonych o linie kredytów przyrzeczonych) ważonych ryzykiem na dzień 31 grudnia 2000 r.

Informacje niezbędne do ustalenia przez BFG zobowiązań banków z tytułu obowiązkowej opłaty rocznej za rok 2001 banki sporządzają zgodnie z załącznikiem nr 1 i przekazują do Funduszu w terminie ustalonym dla wniesienia opłaty rocznej (tj. do 15 marca 2001 r.).

Ostateczną, skorygowaną informację, o której mowa wyżej banki przekazują po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (wraz z dopłatą lub wnioskiem o zwrot nadpłaty).

II. Fundusz ochrony środków gwarantowanych.

W dniu 2 stycznia 2001 r. należy utworzyć fundusz ochrony środków gwarantowanych, o którym mowa w Uchwale Nr 25/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 listopada 2000 r.

Informację o utworzonym na rok 2001 funduszu ochrony środków gwarantowanych sporządzoną wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do pisma należy przesłać do Biura BFG w terminie do 15 grudnia 2000 r.

Podstawę ustalenia funduszu na rok 2001 stanowi stan depozytów za październik 2000 r. przyjmowany do wyliczenia rezerwy obowiązkowej odprowadzanej do NBP w listopadzie.

Papiery wartościowe, stanowiące pokrycie funduszu, zakupione w 2000 r. wycenia się wg. ceny sprzedaży na koniec grudnia, zaś ewentualnie zakupione w 2001 r. wg. ceny nabycia.

III. Sprawy różne

Przypominamy, że zarówno z tworzenia funduszy ochrony środków gwarantowanych jak i wnoszenia obowiązkowej opłaty rocznej zwolnione są - zgodnie z ustawą - jedynie banki spełniające warunki gwarancji tj. po ogłoszeniu przez sąd ich upadłości. Zwolnienie banku przez Narodowy Bank Polski z obowiązku odprowadzania części bądź całości rezerwy obowiązkowej nie zwalnia banku z obowiązku tworzenia funduszu ochrony środków gwarantowanych.

Ustawodawca nie wyposażył organów BFG w upoważnienie do rozpatrywania wniosków o prolongatę terminu, czasowe zawieszenie obowiązku tworzenia funduszu ochrony środków gwarantowanych, odstąpienie od naliczania odsetek w zwłoce od nieterminowo regulowanych zobowiązań. Na wszystkich bankach, również tych, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub realizują programy naprawcze ciąży obowiązek spełnienia warunków ustawy o BFG.

Tryb przekazania obowiązkowej opłaty rocznej przez banki spółdzielcze oraz informacji o tworzeniu funduszu ochrony środków gwarantowanych w tych bankach zostanie ustalony odrębnie w porozumieniu z bankami, które pełnią rolę banków zrzeszających.

Opublikowano: www.bfg.pl