Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 października 2005 r.
Urząd Skarbowy w Kłobucku
NUS-MOP/415-20/05 PBB1/423-991
Umorzony podatek od nieruchomości.

"(...) W przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym Wójt Gminy umorzył podatnikowi zaległe raty podatku od nieruchomości za 2005 r. w łącznej kwocie (...). Podatek dotyczył nieruchomości wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej. Przedmiotowa pomoc publiczna została udzielona decyzją Wójta Gminy (...) jako pomoc de minimis. Podatek od nieruchomości nie został przez podatnika zarachowany do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem podatnika wartość umorzonego podatku nie stanowi przychodu Firmy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi, że do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowej sprawie podatnik nie otrzymał nieodpłatnie środków finansowych, zaś umorzenie podatku od nieruchomości jest jedynie zmniejszeniem zobowiązań podatnika. Umorzony podatek stanowiący dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie został przez wnioskodawcę zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, nie może być zatem zaliczony do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2006/1/22