Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 grudnia 2011 r. Główny Inspektorat Pracy Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców.

W związku z nowelizacją ustawy o czasie pracy kierowców, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., ulegną zmianie niektóre przepisy mówiące m.in. o czasie pracy lub prowadzeniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem kierowcy.

Brzmienie art. 24 ustawy wskazuje na obowiązek poinformowania kierowcy (pracownika) o obowiązujących go przepisach dotyczących czasu pracy, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, a ponadto, pracodawca musi uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie o:

* wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy,

* przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

Ustawodawca nie określa, w którym momencie pracownik dokonuje tego poinformowania i jaki jest margines błędu zawartego w informacji - czy jest to zakładana, czy rzeczywista liczba godzin przepracowanych u innego pracodawcy.

Sama intencja pobierania takiej informacji od pracownika o świadczeniu lub nieświadczeniu pracy na rzecz innego podmiotu wynika z obowiązku zapewnienia pracownikowi dobowego i tygodniowego nieprzerwalnego odpoczynku wynikającego z art. 14 cytowanej ustawy. Brak natomiast precyzyjnej regulacji w zakresie ewentualnej weryfikacji podanych przez pracownika danych, chyba że dane zarejestrowane na kartach cyfrowych kierowcy przedstawiają inne informacje niż te wykazane przez pracownika w oświadczeniu. Niewątpliwie celem ustawodawcy i powyższej regulacji jest wymuszenie zachowania polegającego na konieczności brania pod uwagę stanu psychofizycznego kierowcy, który często wykonuje przewozy na rzecz więcej niż jednego podmiotu, oraz wyeliminowanie sytuacji, gdzie kierowca wykonywał przewozy u tego samego właściciela firmy, ale w dwóch różnych podmiotach prawnych.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2011/300/6