NB/BPN/II/273/00 - Kwalifikacja należności od Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 kwietnia 2000 r. Narodowy Bank Polski NB/BPN/II/273/00 Kwalifikacja należności od Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z zapytaniami banków w sprawie klasyfikacji należności od Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Na podstawie interpretacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w piśmie FI/A-AZ/586/2000 z dn. 7.04.2000 r., należności od Funduszu Ubezpieczeń Społecznych należy klasyfikować dla celów ostrożnościowych - jak należności od Skarbu Państwa. Dotyczy to w szczególności koncentracji wierzytelności, tworzenia rezerw celowych oraz ustalania wagi ryzyka dla potrzeb wyliczania współczynnika wypłacalności.

Powołana interpretacja Ministerstwa Finansów w dosłownym brzmieniu ma następującą postać:

"Art. 53 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zezwolił Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, który jest państwowym funduszem celowym nie mającym osobowości prawnej, na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, których spłata - zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy - następuje ze środków zgromadzonych w ramach tego funduszu. Dysponentem środków zgromadzonych w FUS, zgodnie z art. 51 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany do bieżącego zarządzania funduszem.

Biorąc pod uwagą przepisy art. 22 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że w znaczeniu cywilistycznym Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Skarb Państwa ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc i za zaciągnięte w ramach jego działalności kredyty i pożyczki. Z ustawy o finansach publicznych wynika, że właściwym w sprawie realizacji przedmiotowych zobowiązań będzie Minister Finansów.

Natomiast w sytuacji, gdyby minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jako organ nadzorujący ZUS uznał, że dysponent niewłaściwie wykonywał swoje obowiązki w zakresie realizacji umowy pożyczki bądź kredytu - Skarbowi Państwa będzie przysługiwać roszczenie zwrotne do ZUS z tytułu spłaty zobowiązań FUS".

Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienie pozytywnie wpłynie na rozwój współpracy sektora bankowego z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych.

Opublikowano: Glosa 2000/6/25