Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 marca 2006 r.
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w marcu, kwietniu i maju 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 Nr 162, poz. 1118 i 1126; 1999 Nr 26, poz. 228, Nr 60 poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875, Nr 110, poz. 1256; 2000 Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249; 2001 Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452, Nr 154, poz. 1792; 2002 Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074; 2003 Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223 poz. 2217, Nr 228, poz. 2255; 2004 Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925, Nr 210, poz. 2135; 2005 Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w marcu, kwietniu i maju 2006 r. dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 269,73 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2006 r.).

Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1469), od 1 stycznia 2006 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 899,10 zł.

- na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 52,65 zł (tj. 19,52%)

- na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 35,06 zł (tj. 13%)

- na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 6,61 zł (tj. 2,45%)

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

- osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej (od dnia 21 sierpnia 2004 r. na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych nie wymienione w punkcie I,

- twórcy i artyści,

- osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz

- osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w marcu, kwietniu i maju 2006 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1517,17 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2005 r.)

Zgodnie bowiem z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2005 r. (MP Nr 11, poz. 151) - przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2005 r. wynosiło 2528,62 zł.

Za marzec, kwiecień i maj 2006 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa:

- na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 296,15 zł (tj. 19,52%)

- na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 197,23 zł (tj. 13%)

- na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 37,17 zł (tj. 2,45%)

Ponadto:

Zgodnie z art. 20 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy z 13 października 1998 r., podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla wszystkich osób, których dotyczy informacja, w marcu, kwietniu i maju 2006 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6321,55 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2005 r.).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074; 2003 Nr 83, poz. 760, Nr 223, poz. 2217; 2004 Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925, Nr 210, poz. 2135; 2005 Nr 164, poz. 1366), stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy obejmującego okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. dla płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe jest ustalana przez Zakład. Zawiadomienie o jej wysokości Zakład przekaże płatnikom w terminie do 20 kwietnia 2006 r.

Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalania stopy procentowej składki na ten rok składkowy, tj.:

- płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla tej grupy działalności, do której należą,

- płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

W celu umożliwienia płatnikom składek prawidłowego ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe został opracowany poradnik Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, który jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w formie papierowej w oddziałach ZUS. Ponadto oddziały ZUS udzielają pomocy przy ustalaniu wysokości składki.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2005 r. (MP z 2006 Nr 6, poz. 103) - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2005 r. wynosiło 2670,54 zł.

Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135; 2005 Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w marcu, kwietniu i maju 2006 r. dla osób wymienionych zarówno w punkcie I, jak i II, stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2002,91 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2005 r., włącznie z wypłatami z zysku).

W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne za marzec, kwiecień i maj 2006 r. nie może być niższa od kwoty 175,25 zł (tj. 8,75%).

Pracodawcy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 85, Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287, Nr 199, poz. 1673; 2003 Nr 210, poz. 2037, Nr 229, poz. 2271; 2004 Nr 121, poz. 1264, Nr 273, poz. 2703; 2005 Nr 132, poz. 1110), powinni dodatkowo opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10%. Podstawą do naliczania składki w tej wysokości jest art. 41 ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244). W związku ze zmianą od 1 stycznia 2006 r. stopy procentowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, płatnicy składki którzy za ten okres przekazali składkę w innej wysokości zobowiązani są dokonać korekty wysokości wpłat od początku roku budżetowego w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa. Ustawa budżetowa została ogłoszona 2 marca 2006 r. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie można uzyskać w każdej jednostce terenowej ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu.

Płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; 2005 Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462) opłacają składkę w wysokości 2,45%. Podstawą do naliczania składki w tej wysokości jest art. 40 ustawy budżetowej na rok 2006.

Opublikowano: www.zus.gov.pl