MR-1-mg-061-13/11 - Sposób liczenia 6-miesięcznego okresu przed rozpoczęciem kontroli.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 grudnia 2011 r. Min.Transportu i Gospodarki Morskiej MR-1-mg-061-13/11 Sposób liczenia 6-miesięcznego okresu przed rozpoczęciem kontroli.

Odnosząc się do pytań w sprawie interpretacji ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 244, poz. 1454), zmieniającej art. 92a ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.), Biuro Informacji i Promocji informuje, że w opinii resortu okres sześciu miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli, o którym mowa w nowym art. 92a ustawy o transporcie drogowym, należy liczyć wstecz od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli, wskazanego w imiennym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. Przykładowo, gdyby kontrola w przedsiębiorstwie rozpoczęła się 15 listopada, sześć miesięcy, o których mowa wyżej, trwałby od 14 maja do 14 listopada. Należy przy tym mieć na uwadze art. 57 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, który wskazuje, że terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Przepis ten stosuje się odpowiednio do obliczania okresu sześciu miesięcy, o którym mowa powyżej.

Odnosząc się do określenia średniego zatrudnienia kierowców, w opinii MTBiGM, za średnią zatrudnienia należałoby przyjąć iloraz sumy liczby kierowców zatrudnionych przez kontrolowany podmiot w poszczególnych miesiącach objętych okresem kontroli oraz liczby sześć, odpowiadającej sześciomiesięcznemu okresowi objętemu kontrolą. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z nowym art. 92a ust. 4 ustawy o transporcie drogowym, za kierowców, o których mowa w art. 92a ust. 3 pkt 1 - 3, uważa się również osoby niezatrudnione przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, ale wykonujące osobiście przewozy drogowe na jego rzecz.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2012/4/6