Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 lipca 2005 r.
Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady
MM - 4360-PCC-2/2005
Zwolnienie od PCC pożyczki udzielanej spółce kapitałowej przez wspólników (akcjonariuszy).

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: akcjonariusz spółki akcyjnej udzielił jej pożyczki. W opisanym stanie faktycznym, według podatnika skoro udzielenie pożyczki przez wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej zwolnione jest od podatku od czynności cywilnoprawnych, to nie występuje wówczas obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, stanowiska przedstawionego przez Podatnika oraz obowiązujących w omawianym zakresie przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

Zgodnie bowiem z art. 9 pkt 10 lit. h) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399) zwalnia sie od tego podatku pożyczki udzielane spółce kapitałowej przez wspólników (akcjonariuszy). Zwolnienie to ma charakter przedmiotowy (zwolniona jest czynność pożyczki). Omawiane zwolnienie podatkowe przysługuje z mocy samego prawa, bez konieczności wydawania jakiejkolwiek decyzji w tym przedmiocie. W myśl natomiast art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o p.c.c. podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie p.c.c. oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Z kolei z treści art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) wynika, że podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Definicję natomiast obowiązku podatkowego zawiera przepis art. 4 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym obowiązkiem podatkowym jest wynikająca ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

Z powyższego wynika, że w sytuacji udzielenia pożyczki udzielonej przez akcjonariusza spółce kapitałowej, objętej na mocy art. 9 pkt 10 lit. h) ustawy o p.c.c. zwolnieniem z tego podatku, nie powstanie obowiązek podatkowy w p.c.c. W myśl zaś paragrafu 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1153 z późn. zm.) deklarację PCC-1 składają jedynie podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy o p.c.c., a zatem podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy.

Sumując stwierdzić należy, że w przypadku pożyczki udzielonej przez akcjonariusza spółce kapitałowej na stronach takiej czynności cywilnoprawnej nie ciąży obowiązek składania właściwemu organowi podatkowemu deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-1).

Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień jej wydania.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl