Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 sierpnia 2007 r.
Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi
ŁUS-II-2-423/256/07/AG
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku z publiczną emisją akcji.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku z publiczną emisją akcji na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) uzna je za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Pismem z dnia 18 maja 2007 r. (data wpływu 25 maja 2007 r.) Spółka Akcyjna zwróciła się z prośbą o potwierdzenie jej stanowiska w sprawie dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku z publiczną emisją akcji na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w latach 2006 i 2007 r. Spółka ubiegała się o dopuszczenie jej akcji, w tym akcji nowej emisji, do obrotu regulowanego. W związku z tym poniesiono szereg wydatków obejmujących m.in.:

*

przygotowanie prospektu emisyjnego,

*

koszty analizy finansowej i prawnej,

*

koszty doradztwa prawnego,

*

koszty druku materiałów,

*

opłaty notarialne i sądowe,

*

podatek od czynności cywilnoprawnych,

*

koszty promocji oferty,

*

koszty szkoleń.

Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska, iż poniesione przez nią wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie uzyskania odpowiadających im przychodów.

Z definicji kosztów, zawartej w art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym wynika, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Publicznej emisji akcji towarzyszy wprowadzenie dotychczasowych akcji spółki do obrotu regulowanego, które samo w sobie nie zwiększa kapitału. Koszty emisji akcji nie przekładają się wyłącznie na zwiększenie kapitału zakładowego w rozumieniu sumy wartości nominalnej akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej pociąga za sobą przyrost wartości spółki we wszystkich jej aspektach. Wyższy kapitał zakładowy generuje wzrost aktywów spółki, w większym stopniu zabezpiecza prawa wierzycieli spółki, potęguje zdolność kredytową, gwarantuje spłatę kredytów już zaciągniętych, co bezsprzecznie tworzy bazę do uzyskiwania zwiększonych przychodów. Tak więc, w opinii wnioskodawcy, zarówno przepisy art. 15 ust. 1 jak i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zezwalają na uznanie wydatków na emisję akcji za koszt podatkowy. Spółka przyjmuje jednocześnie, że datę zarachowania kosztów emisji w ciężar kosztów uzyskania przychodów należy ustalać jako datę uzyskania przychodów.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że o możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów rozstrzyga art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Zgodnie zaś z obowiązującym od dnia 1 stycznia .2007 r. brzmieniem art. 15 ust. 1 ww. ustawy, wprowadzonym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589) kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1.

Uwzględniając gramatyczną wykładnię tego przepisu należy stwierdzić, że podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie koszty pod warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie nie tylko ma, bądź może mieć wpływ na wielkość osiąganego przychodu, ale również ma wpływ na zachowanie lub zabezpieczenie dalszej działalności. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny - zwrot "w celu" oznacza, że między wydatkiem, a osiąganym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy, mający wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu (wyrok zwykłego składu NSA z 27 lutego 2002 r. I SA/Po 2721/00).

Prowadząc działalność gospodarczą podatnik ponosi wydatki (koszty) o charakterze bezpośrednim, które można powiązać z konkretnym przychodem oraz wydatki o charakterze pośrednim, tzn. takie których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe.

Zgodnie więc z zasadą potrącalności kosztów w przypadku, gdy poniesiony koszt można bezpośrednio odnieść do osiągniętego przychodu, wówczas powinien on być uwzględniony w rachunku podatkowym, w tym roku, w którym osiągnięty został przychód. Należy jednak zauważyć, że nie we wszystkich przypadkach związek ten jest bezpośredni. Pomimo jednak, iż w związku z poniesieniem takich wydatków podatnik nie może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów bezpośrednio, mogą być one uznane za poniesione w celu osiągnięcia przychodów (służą zabezpieczeniu źródeł przychodów), pod warunkiem wykazania przez podatnika, że były one racjonalne co do zasady i co do wielkości.

W takich przypadkach, tzn. gdy nie ma możliwości przyporządkowania danego wydatku do przychodów wydatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia.

W ocenie tutejszego organu podatkowego, poniesione przez Spółkę wydatki związane z dopuszczeniem akcji do obrotu publicznego, należą do kosztów, których wprost nie można przyporządkować do określonego przychodu. Bezsprzecznie jednak spełniają przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ww. ustawy - zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 - są więc kosztami związanymi z działalnością gospodarczą i dotyczą zwiększenia źródeł przychodów, w związku z czym stanowią koszt uzyskania przychodów w chwili ich poniesienia.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że wydatki o których mowa we wniosku poczynione zostały zarówno w 2006, jak i w 2007 r.

Należy zauważyć, że podstawę prawną kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodu stanowił:

1.

w 2006 r. - art. 15 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. - zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów potrącalne są tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. potrącalne są także koszty uzyskania przychodów poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów danego roku podatkowego, a także określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione;

2.

w 2007 r. - art. 15 ust. 4d (zdanie pierwsze) ww. ustawy, w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589), zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia.

A zatem, wydatki, które Spółka zobowiązana była ponieść w związku z dopuszczeniem jej akcji do obrotu publicznego, jako niewymienione w negatywnym katalogu kosztów, stanowiły będą wydatki w dacie ich poniesienia.

W świetle powyższego, tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2007 r. jest nieprawidłowe, stąd też postanowił jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl