ŁUS-II-2-415/23/07/AT - Czy prawidłowe jest naliczenie i pobranie zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego na podstawie zawartej ugody odszkodowania?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 lipca 2007 r. Izba Skarbowa w Łodzi ŁUS-II-2-415/23/07/AT Czy prawidłowe jest naliczenie i pobranie zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego na podstawie zawartej ugody odszkodowania?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie naliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego na podstawie ugody pozasądowej odszkodowania, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2007 r. (data wpływu 16 kwiecień 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2007 r. (data wpływu 8 maja 2007 r.) Bank wystąpił z zapytaniem, czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowo naliczył i pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego na podstawie zawartej ugody odszkodowania, przedstawiając następujący stan faktyczny. W kwietniu 2007 r. Bank, na podstawie ugody pozasądowej zawartej celem naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania zobowiązania wg przepisów art. 471 i art. 917 Kodeksu cywilnego, wypłacił byłej pracownicy odszkodowanie z tytułu błędnie wystawionego zaświadczenia o wysokości zarobków, które było podstawą do naliczenia jej świadczenia emerytalnego, wypłacanego przez ZUS od marca 1996 r. do maja 2006 r. w zaniżonej wysokości. Bank skorygował pomyłkę, jednakże podwyższenie wysokości świadczenia emerytalnego do prawidłowej wysokości przez ZUS nastąpiło od 1 czerwca 2006 r. Była pracownica wezwała Bank do wypłaty odszkodowania za okres, za który otrzymywała zaniżone świadczenie. Wysokość odszkodowania ustalono w oparciu o wyliczenia ZUS, który podał ogólną kwotę zaniżonej emerytury za okres od 1 marca 1996 r. do 31 maja 2006 r. oraz kwotę odsetek ustawowych należnych od zaniżonej kwoty świadczenia. Odszkodowanie stanowiło sumę tych dwóch wielkości. Wypłacając odszkodowanie Bank pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 % należnej kwoty, gdyż zdaniem Wnioskującego, zwolnienie przedmiotowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje tego dochodu.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód. Treść powyższej normy prawnej wskazuje, iż ze zwolnienia korzystają jedynie odszkodowania, wynikające wprost z przepisów odrębnych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych do tych aktów, przy czym nie mogą to być odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód.

W opinii tutejszego organu podatkowego opisane w stanie faktycznym odszkodowanie dla byłej pracownicy Banku nie spełnia ww. kryteriów. Przedmiotowa umowa zawarta została na gruncie przepisów art. 471 i art. 917 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), które nie normują wprost wysokości lub zasad ustalania odszkodowania w przypadku nieprawidłowego wystawienia zaświadczenia o zarobkach. Wprawdzie wysokość odszkodowania ustalono jako równowartość zaniżonego świadczenia emerytalnego oraz odsetek ustawowych należnych od tej kwoty, jednakże ZUS podał te kwoty na prośbę Stron zainteresowanych, a nie z uwagi na obowiązek wynikający z odrębnych przepisów. Ponadto przedmiotowe odszkodowanie zostało wypłacone w wyniku zawartej ugody, co w świetle treści art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przesądza o tym, iż nie jest to dochód wolny od podatku.

Zatem pobranie przez Bank zaliczki na podatek dochodowy od pełnej kwoty odszkodowania objętej ugodą było działaniem prawidłowym.

W świetle powyższego Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, uznając za prawidłowe stanowisko Banku przedstawione we wniosku, postanowił jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl