LK-29/JK-834-18/01 - Zasady postępowania przy obrocie pojazdami podlegającymi rejestracji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 stycznia 2001 r. Ministerstwo Finansów LK-29/JK-834-18/01 Zasady postępowania przy obrocie pojazdami podlegającymi rejestracji.

"W związku z sygnalizowanymi trudnościami przy rejestracji pojazdów po wejściu w życie ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959), Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z przepisem § 6 ust. 2 rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632 ze zm.) rejestracja pojazdu uzależniona jest od dołączenia do wniosku o jej dokonanie dowodu wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych lub zamieszczenia na dowodzie własności pojazdu przez właściwy urząd skarbowy adnotacji, że dowód taki jest zwolniony lub nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Konsekwencję braku adnotacji stanowi odstąpienie od rejestracji pojazdu.

Z informacji, jakie wypływają do Ministerstwa Finansów, wynika, iż niektóre urzędy skarbowe odmawiają zamieszczania na dowodach własności pojazdów jakichkolwiek adnotacji, ponieważ obowiązek ten nie wynika z przepisów prawa podatkowego. Inne natomiast nie czynią adnotacji, lecz wydają zaświadczenia. Dostrzegając pilną potrzebę rozwiązania problemów związanych z rejestracją pojazdów oraz ujednolicenia działań podejmowanych w tym zakresie przez urzędy skarbowe, Ministerstwo Finansów zaleca do czasu nowelizacji powołanego wyżej rozporządzenia zamieszczanie na dowodach własności pojazdów, tj. umowach i prawomocnych orzeczeniach sądu rozstrzygających o prawie własności, adnotacji o ich wyłączeniu lub zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych. Zalecenie to nie dotyczy dowodów własności sporządzonych za granicą oraz wystawionych przez przedsiębiorców uiszczających podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży pojazdów lub innych pojedynczych zespołów albo na podstawie odrębnych przepisów korzystających ze zwolnienia od tego podatku - z uwagi na zapis § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Adnotacja o zwolnieniu umowy sprzedaży pojazdu, którego cenę określono w kwocie 1.000 zł bądź niższej, powinna mieć charakter informacyjny - zwolnienia. Treść adnotacji nie może więc wykluczać możliwości wszczęcia w przyszłości postępowania podatkowego w przypadku, gdy uzgodniona cena nie odpowiada wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży. Adnotację należy traktować jako czynność urzędową nie podlegającą opłacie skarbowej. Uprawnione natomiast jest obciążenie tą daniną wniosku o jej dokonanie ".

Opublikowano: Rejent 2001/2/142