Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 czerwca 2005 r.
Ministerstwo Finansów
LK- 0680/119/1//JB/05/375
Opłata skarbowa w sprawach rejestracji umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze

Informacja Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 9 czerwca 2005r. LK- 0680/119/1//JB/05/375 dotycząca opłaty skarbowej w sprawach rejestracji umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, wynikającej z art. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756).

W związku ze zgłaszanymi przez naczelników urzędów skarbowych wątpliwościami na tle pobierania opłaty skarbowej w sprawach rejestracji umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, wynikającej z art. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756), po uzyskaniu stanowiska Departamentu Podatków Pośrednich, Departament Podatków Lokalnych i Katastru uprzejmie wyjaśnia.

W związku z przepisem art. 7 powołanej ustawy podatnicy rejestrują w urzędach skarbowych umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze. Czynność urzędowa polegająca na zarejestrowaniu umowy, nie podlega opłacie skarbowej, jako niewymieniona w Części II załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, ze zm.).

Przedmiotowa rejestracja umowy odbywa się na podstawie zgłoszenia, a nie na wniosek podatnika. Należy przy tym zauważyć, że opłacie skarbowej podlegają podania, w tym wnioski. Jako podań nie traktuje się natomiast zgłoszeń, które jakkolwiek wywołują określone działania organów administracji publicznej, niemniej mają charakter informacyjny, stanowiąc wykonanie obowiązku ustawowego.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że zarówno zgłoszenie, jak i zarejestrowanie umowy nie podlega opłacie skarbowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl