L.dz. S.C.VIII.5010/47/92 - (bez tytułu).

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 czerwca 1992 r. Ministerstwo Sprawiedliwości L.dz. S.C.VIII.5010/47/92 (bez tytułu).

Wyjaśnienie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 1992 r. Ldz. S/C VIII-5010/47/92 dotyczy reprezentacji prawnej Skarbu Państwa przy realizacji postanowień ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z późniejszymi zmianami), które w całości publikujemy.

Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa uregulowany jest generalnie w ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.). Jak to stanowi art. 2 ust. 1 tej ustawy - gospodarka gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa należy do właściwości wojewodów i rejonowych organów rządowej administracji ogólnej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Zatem odstępstwo od tej generalnej zasady jest możliwe tylko wtedy, gdy przepisy szczególne zawierają odmienne od w/w art. 2 ust. 1 wymienionej ustawy, uregulowania. Takie szczególne unormowanie zawarte jest np. w art. 42-50 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 24 ust. 4 wymienionej ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości rejonowy organ rządowej administracji ogólnej dokonuje czynności prawnych związanych ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Z kolei, stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej zadania i kompetencje rządowej administracji ogólnej wykonują kierownicy urzędów rejonowych.

Reasumując należy stwierdzić, iż przy sporządzaniu aktów notarialnych w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa organem reprezentującym Skarb Państwa jest kierownik urzędu rejonowego.

Opublikowano: Rejent 1992/6/114