L.dz. S.C.VIII.5010/251/91, (bez tytułu). - Pismo wydane przez: Ministerstwo Sprawiedliwości - OpenLEX

L.dz. S.C.VIII.5010/251/91 - (bez tytułu).

Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo z dnia 30 stycznia 1992 r. Ministerstwo Sprawiedliwości L.dz. S.C.VIII.5010/251/91 (bez tytułu).

Z dnia 30 stycznia 1992 r. L.dz. S/C.VIII.5010/251/91 dotyczące wykładni niektórych postanowień ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1992 r. z tym, że art. 64 wchodzi w życie 22 listopada 1991 r.

1)Utworzony został Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa obejmujący wszystkie państwowe nieruchomości rolne, którym będzie dysponowała i gospodarowała na zasadach określonych w ustawie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na rzecz tej Agencji mają być również w okresie nie dłuższym niż dwa lata, sukcesywnie przekazywane nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi. Przekazanie Agencji nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi dokonują w drodze decyzji wojewodowie.

2)Wobec skreślenia rozdziału 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 58, poz. 348 z 1989 r.) po dniu 1 stycznia 1992 r. nie mogą być realizowane przejęcia nieruchomości rolnych i leśnych w oparciu o przepis art. 16 tej ustawy oraz nie może być realizowana sprzedaż nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi w oparciu o dotychczasowe przepisy. Wszystkie sprawy wszczęte, dotyczące ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości PFZ podlegają umorzeniu, a decyzje w tych sprawach wydaje organ gminy.

Natomiast w sprawach, w których zostały wydane ostateczne decyzje o ustaleniu kandydata na nabywcę nieruchomości PFZ, a nie zostały zawarte umowy sprzedaży, sprzedaż tych nieruchomości ustalonym w decyzjach kandydatom następuje na warunkach ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zatem organem właściwym do sprzedaży tych nieruchomości po dniu 1 stycznia 1992 r. jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa lub upoważniony przez nią w drodze umowy zlecenia inny podmiot, a także gmina.

3)Z dniem 1 stycznia 1992 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444). W myśl tej ustawy lasami i gruntami leśnymi Skarbu Państwa zarządza państwowa jednostka organizacyjna - Lasy Państwowe.

Lasy i grunty przeznaczone do zalesienia znajdujące się w zasobie Państwowego Funduszu Ziemi zgodnie z art. 74 ust. 3 tej ustawy przechodzą w zarząd Lasów Państwowych, a więc nie mogą być przedmiotem przekazania do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

4)Od 1 stycznia 1992 r. zmieniły się również niektóre kompetencje organów związane z realizacją przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Uwłaszczenie właścicieli budynków, działki, na której znajdują się te budynki, co związane jest z realizacją art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53) należy w dalszym ciągu do właściwości rejonowego organu rządowej administracji ogólnej. Do właściwości tego organu przechodzą także, należące dotychczas do organów gminy, zadania wynikające z art. 58 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7 poz. 24 ze zm.). Powyższa okoliczność oznacza, że od dnia 1 stycznia 1992 r. decyzje w sprawach dotyczących przejęcia nieruchomości na własność Państwa od rolników, mających ustalone prawo do emerytury lub renty oraz ustalenie odpłatności za przejmowane nieruchomości wydaje rejonowy organ rządowej administracji ogólnej.

Natomiast określone w art. 47 i 118 wymienionej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zadania dotyczące stwierdzenia, że rolnik posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz dotyczące nieodpłatnego przyznania lokalu i działki na własność osobom, którym przysługuje prawo do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu - przechodzą do właściwości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

5)Skreślony został w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 11 poz. 81) w artykule 8 § 4. Zarazem wprowadzone zostało uregulowanie, że do ostatecznych decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu 1 własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 ze zm.) nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności i uchylenia lub zmiany decyzji. Toczące się w tych sprawach postępowania administracyjne podlegają umorzeniu.

Opublikowano: Rejent 1991/7-8/96