KS 9/1700/99/1263 - (bez tytułu).

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 lipca 1999 r. Ministerstwo Finansów KS 9/1700/99/1263 (bez tytułu).

W nawiązaniu do nadesłanego w piśmie z dnia 27.05.1999 r. o nr PK-073/8/99 zapytania dotyczącego istnienia podstawy prawnej do prowadzenia kontroli skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów o badaniach i certyfikacji wyrobów, trybu ustalania i egzekwowania należności podlegających wpłacie do budżetu za wprowadzenie do obrotu wyrobów bez uzyskania certyfikatu uprawniającego do stosowania znaku bezpieczeństwa lub znaku jakości, Departament KS przedstawia następujące stanowisko.

W związku z tym, iż brak jest podstaw prawnych do wydania przez inspektora kontroli skarbowej decyzji w sprawie sankcji ekonomicznych określonych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1998 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 ze zm.), ustalenia w tym zakresie powinny być zawarte w wyniku kontroli.

Nałożenie na podatnika obowiązku uiszczenia ustalonej w wyniku kontroli sankcji, powoduje że wynik ten, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 4 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), podlega zaskarżeniu do NSA. Sytuacja taka wynika z faktu, iż przepisy ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 720) nie przewidują środka zaskarżenia przedmiotowego wyniku kontroli, którego ustalenia nakładają na podatnika obowiązki wynikające z przepisów prawa. Nie jest tym samym realizowana zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 34 ust. 3 cyt. ustawy o NSA, jeżeli ustawa nie przewiduje środków odwoławczych w sprawie będącej przedmiotem skargi należy, przed jej wniesieniem do Sądu, wezwać właściwy w sprawie organ do usunięcia naruszenia prawa. Skarga może być wniesiona dopiero po upływie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. O przysługującym środku zaskarżania podatnik powinien być powiadomiony przy wręczaniu wyniku kontroli.

Sposób egzekucji określa art. 28 ust. 2 omawianego aktu prawnego. Stosownie do treści art. 27 ust. 1 cyt. ustawy o badaniach i certyfikacji organ kontroli upoważniony do kontrolowania działalności podmiotów gospodarczych zawiadamia właściwy urząd skarbowy o stwierdzeniu uchybień, o których mowa w art. 26, oraz określa ilość i wartość wyrobów lub usług, których te uchybienia dotyczą. Art. 28 ust. 2 stanowi, że w razie nie wpłacenia należności pieniężnej, o której mowa w art. 26, właściwy urząd skarbowy zawiadamia o tym organ kontroli w celu wystawienia tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę do przymusowego ściągnięcia tej należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zdaniem Departamentu K.S. uprawnienie inspektora do wystawienia tytułu wykonawczego wynika właśnie z art. 28 ust. 2 ustawy o certyfkacji.

Opublikowano: KSiP 1999/7/43