KS 9/1313/99/1224 - Praktyka kandydatów na doradców podatkowych w urzędzie kontroli skarbowej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 kwietnia 1999 r. Ministerstwo Finansów KS 9/1313/99/1224 Praktyka kandydatów na doradców podatkowych w urzędzie kontroli skarbowej

W nawiązaniu do nadesłanego w piśmie z dnia 15.04.1999 r. Nr UKS-D/38/99 pytania o zasadność dopuszczania kandydatów na doradców podatkowych do odbywania praktyk w urzędzie kontroli skarbowej, Departament Kontroli Skarbowej odpowiada, że ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. Nr 102, poz. 475 ze zm.) w art. 6 określiła warunki, które spełniać musi osoba ubiegająca się o wpis na listę doradców podatkowych, aby wpis uzyskać. Jednym z nich jest odbycie dwuletniej praktyki zawodowej (ust. 1 pkt 6). Zgodnie z art. 21 ust. 4 praktyka zawodowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy, obejmuje zapoznanie się z funkcjonowaniem organów podatkowych oraz wykonywaniem doradztwa podatkowego. Odbywa się ją po zdaniu egzaminu, w urzędach i izbach skarbowych, w urzędach kontroli skarbowej oraz u doradców podatkowych. Art. 21 ust. 5 ustawy zobowiązał Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką. W wykonaniu ustawowej dyspozycji Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 20 listopada 1997 r. w tej sprawie. Zgodnie z § 3 ust. 1 tego rozporządzenia Minister Finansów kieruje kandydata na praktykę w organach podatkowych oraz w urzędzie kontroli skarbowej, a także wyznacza termin jej rozpoczęcia. Natomiast § 5 zobowiązuje naczelnika urzędu skarbowego, dyrektora izby skarbowej oraz dyrektora urzędu kontroli skarbowej do:

1) zapewnienia prawidłowego przebiegu praktyki zawodowej,

2) wyznaczenia pracownika sprawującego opiekę nad osobą odbywającą praktykę oraz nadzoru nad jej przebiegiem,

3) wydania osobie, która odbyła praktykę, zaświadczenia o odbyciu praktyki.

Jednocześnie Departament KS zauważa, że w razie odmowy dopuszczenia do odbycia praktyk stronie przysługuje tryb postępowania skargowego wg przepisów kpa, w tym wypadku skarga do Ministra Finansów, oraz ewentualność narażenia się na sankcje dyscyplinarne za naruszenie obowiązków pracowniczych.

Opublikowano: KSiP 1999/7/40