Komunikat ws. stosowania wskaźników referencyjnych stopy procentowej w umowach kredytu - Pismo wydane przez: Urząd Komisji... - OpenLEX

undefinedKomunikat ws. stosowania wskaźników referencyjnych stopy procentowej w umowach kredytu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 sierpnia 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Komunikat ws. stosowania wskaźników referencyjnych stopy procentowej w umowach kredytu

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze podnoszone przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego wątpliwości w zakresie możliwości stosowania przez banki wskaźników referencyjnych dla sposobu ustalenia stopy procentowej w umowach kredytu, przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Obowiązujące przepisy prawa wprost dopuszczają możliwość stosowania wskaźników referencyjnych w umowach finansowych, w tym w umowach kredytowych, dla celów ustalania zasad oprocentowania kredytu o zmiennej stopie procentowej. Wskaźnik referencyjny, jako zmienny element składowy oprocentowania umowy kredytu, wpływa bezpośrednio na wysokość kredytu do spłaty, w tym raty odsetkowo-kapitałowej.

Dopuszczalność stosowania wskaźników referencyjnych dla umów kredytu ma swoją podstawę w treści art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz art. 76 ustawy - Prawo bankowe 1 . Zasady ustalania wysokości oprocentowania kredytu określa umowa kredytu. W przypadku gdy stopa oprocentowania kredytu jest zmienna i oparta na stopie referencyjnej, kredytodawca wskazuje w umowie kredytu warunki zmiany stopy procentowej kredytu, a także informuje kredytobiorcę o każdej zmianie stopy oprocentowania.

Ustawa o kredycie konsumenckim 2 oraz ustawa o kredycie hipotecznym 3 doprecyzowują przywołane powyżej obowiązki informacyjne kredytodawców w sytuacji ustalenia zasad oprocentowania kredytu według zmiennej stopy procentowej.

Mając na uwadze powyższe, stosowanie wskaźników referencyjnych stopy procentowej w umowach kredytu w sposób opisany powyżej, nie może być postrzegane jako sprzeczne z przepisami prawa.

Należy jednocześnie podkreślić, że UKNF nie jest właściwy do interpretacji zapisów indywidualnych umów kredytu. Zgodnie z art. 138 ust. 7 ustawy - Prawo bankowe, UKNF nie ma uprawnień do ingerowania w stosunki umowne pomiędzy bankami i ich klientami.

1

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019. 2357, ze zm.)

2

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019.1083 t.j.)

3

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020.1027 t.j.)

Opublikowano: www.knf.gov.pl