Komunikat ws. nowego kanału elektronicznego do sprawozdawczości okresowej biur usług płatniczych i małych instytucji płatniczych

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 grudnia 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Komunikat ws. nowego kanału elektronicznego do sprawozdawczości okresowej biur usług płatniczych i małych instytucji płatniczych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomina, że stosownie do zmian w ustawie o usługach płatniczych (art. 128 ust. 1), począwszy od 2020 r., biura usług płatniczych przekazują informacje o łącznej wartości i liczbie wykonanych transakcji płatniczych w poszczególnych miesiącach danego roku jednorazowo - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

Zasada ta nie dotyczy sytuacji przekroczenia przez biuro usług płatniczych limitu 500 000 euro:

* całkowitej kwoty transakcji w danym miesiącu,

* średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych, za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy.

Biuro usług płatniczych jest zobowiązane do zgłoszenia KNF takiej sytuacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu, którego dotyczy przekroczenie oraz - w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego okresu - do:

* dostosowania rozmiaru prowadzonej działalności w zakresie usług płatniczych do wskazanego limitu albo

* złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych, albo

* złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych

w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

W okresie dostosowania rozmiaru zamierzonej działalności albo rozpatrywania wniosków, o których mowa powyżej, biuro usług płatniczych obowiązane jest przekazywać informacje o łącznej wartości i liczbie wykonanych transakcji płatniczych w danym miesiącu (bez względu na to, czy wskazany limit był w tym miesiącu przekroczony, czy nie), każdorazowo po zakończeniu danego miesiąca, w terminie do piętnastego dnia miesiąca następnego.

Powyższe sprawozdania i zgłoszenia składać należy pod adresem: https://e-rup.knf.gov.pl/sprawozdania/ wybierając odpowiednio z listy rozwijalnej "Sprawozdawczość biur usług płatniczych" i następnie wybierając do wyboru formularz do informacji rocznej.

W przypadku przekroczenia limitu, należy wypełnić co najmniej dwa formularze - "informacja miesięczna" oraz "Przekroczenie 1/3/12 miesięcy" odpowiednio.

Okresowa sprawozdawczość małych instytucji płatniczych pozostaje bez zmian (sprawozdania kwartalne/roczne i zgłoszenia przekroczeń limitów).

Sprawozdania i zgłoszenia przekroczenia limitów składać należy pod adresem: https://e-rup.knf.gov.pl/sprawozdania/ wybierając odpowiednio z listy rozwijalnej "Sprawozdawczość małych instytucji płatniczych" i następnie wybierając do wyboru formularz do informacji kwartalnej lub rocznej. W przypadku przekroczenia limitu, należy wypełnić co najmniej dwa formularze - "informacja miesięczna" oraz "Przekroczenie 1/3/12 miesięcy" odpowiednio.

Opublikowano: www.knf.gov.pl