undefinedKomunikat nr 15 w sprawie obliczania terminu raportowania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy AML

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 lipca 2019 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej Komunikat nr 15 w sprawie obliczania terminu raportowania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy AML

W związku z kierowanymi do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej "GIIF") licznymi pytaniami dotyczącymi obliczania terminu raportowania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) (dalej "ustawa AML") informuję, co następuje:

Stosownie do art. 72 ust. 5 ustawy AML na instytucji obowiązanej spoczywa obowiązek przekazania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72, w terminie 7 dni od ich przeprowadzenia (maksymalny termin do raportowania to 7 dni).

Do liczenia terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 5 ww. ustawy, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) (vide art. 57 k.p.a.).

Obliczając termin do przekazania ww. informacji nie uwzględnia się dnia, w którym doszło do zdarzenia podlegającego raportowaniu (art. 72 ust. 5 ww. ustawy), zatem liczenie terminu rozpoczyna się od dnia następującego po tym zdarzeniu np. wykonanie transakcji płatniczej transferu środków pieniężnych albo wykonanie czynności dokonanej w formie aktu notarialnego obejmującej przeniesienie własności wartości majątkowej, nastąpiło w dniu 22 lipca, wtedy termin do zaraportowania upłynie w dniu 29 lipca (29 lipca godz. 23:59:59).

Należy zauważyć, że jeżeli koniec terminu do przekazania ww. informacji do GIIF przypadnie na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to stosownie do art. 57 § 4 k.p.a. termin do raportowania upłynie następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl