Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zastępowania Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 lipca 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zastępowania Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej

W odpowiedzi na liczne zapytania interesariuszy Główny Inspektor Farmaceutyczny wyjaśnia, że przepis § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kat. 1, zgodnie z którym osoba odpowiedzialna za nadzór nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1, które są produktami leczniczymi, nie może zajmować równolegle stanowiska Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej, w której jest zatrudniona, nie odnosi się do czasowych zastępstw Osoby Odpowiedzialnej.

Oznacza to, że osoba, do której odnosi się przywołany powyżej przepis, może zostać wyznaczona jako zastępca Osoby Odpowiedzialnej na czas określony (zgodnie z pkt 2.2 ppkt 3 lit. b rozporządzenia DPD). Zastępstwo takie nie może mieć jednak charakteru stałego, związanego z długotrwałą nieobecnością Osoby Odpowiedzialnej (np. wielomiesięczne zwolnienie lekarskie lub urlop macierzyński i rodzicielski).

Opublikowano: www.gif.gov.pl