Komunikat dotyczący odwiedzin pacjentów

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 maja 2022 r. Ministerstwo Zdrowia Komunikat dotyczący odwiedzin pacjentów

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, uprzejmie informuję, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wydały aktualizacje rekomendacji dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w podmiotach

leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w okresie epidemii COVID-19, tj.:

* na oddziałach szpitalnych;

* na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych;

* w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Prawa pacjenta określone ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 1 w tym prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami (art. 33 tejże ustawy), mogą wprawdzie, na mocy art. 5 tejże ustawy, zostać ograniczone, jednak tylko w wyjątkowych przypadkach, tj. wystąpienia zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów czy też możliwości organizacyjne podmiotu.

Pragnę jednoznacznie podkreślić, że ww. przepis zezwala jedynie na ograniczenie, a nie na całkowite wyłączenie możliwości korzystania z określonych praw pacjenta.

W związku z powyższym dalsze utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów przez podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne nie znajduje podstawy w świetle obowiązującego prawa, a także jest sprzeczne z ww. rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie.

Ponadto pragnę również zaznaczyć, że uniemożliwianie przez ww. podmioty lecznicze odbywania odwiedzin pacjentów w nich przebywających może zostać potraktowane jako naruszenie zbiorowych praw pacjenta zagrożone możliwością nałożenia przez Rzecznika Praw Pacjenta kary w wysokości do 500 tys. zł.

Aktualna wersja ww. rekomendacji została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia 2

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia w dniu 2 maja 2022 r. wydało również stosowny komunikat w tej sprawie 3

Jednocześnie, mając na uwadze zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju, zwracam się z uprzejmą prośbą o śledzenie na bieżąco komunikatów i informacji zamieszczanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, zarówno dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych, jak również innych zakresach mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów leczniczych i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

1

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.).

2

Dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen (pkt 30. Leczenie szpitalne -materiały do pobrania).

Opublikowano: www.mz.gov.pl