KIER.178.6.2018 - Przepisy mające zastosowanie do przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy 2.0

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 października 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego KIER.178.6.2018 Przepisy mające zastosowanie do przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy 2.0

W odpowiedzi na pismo Pana Profesora informuję, że stosownie do art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3.07.2018 r. - Przepisy wprowadzające do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych. Departament Szkolnictwa Wyższego przychyla się do oceny Centralnej Komisji, iż we wskazanym okresie przejściowym Komisja powinna po dniu 1 października 2018 r. w ramach prowadzenia w trybie przepisów dotychczasowych postępowań awansowych kontynuować zamieszczanie na swej stronie internetowej dokumentów i informacji z tych postępowań.

Jednocześnie zachęcam do dzielenia się ze środowiskiem akademickim uczelni informacjami, które na bieżąco aktualizowane są na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl.

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego