Katalog wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 kwietnia 2008 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej Katalog wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

W celu zapewnienia efektywnego i przejrzystego wykonywania obowiązku publikowania informacji o jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (art. 63 ust. 1 Pt), Prezes UKE, kierując się ogólną zasadą stwarzania odpowiednich warunków - zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 Pt: "zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych", przedkłada poniżej swoje stanowisko w sprawie katalogu wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych i trybu publikowania informacji o wskaźnikach jakości tych usług1).

Niniejsze stanowisko Prezesa UKE nie jest obligatoryjne, a stanowi jedynie propozycję (przewodnik) do stosowania dla zainteresowanych podmiotów2),tj.:

1.

Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych - jako bazy terminów, definicji wskaźników oraz metod ich pomiarów - do przejrzystego i efektywnego wykonania obowiązków wynikających z:

*

art. 63 ust. 1 Pt, który stanowi, że: "Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych publikuje aktualne informacje o jakości tych usług",

*

art. 56 ust. 3 pkt 2 Pt, zgodnie z którym umowa o świadczeniu usług telekomunikacyjnych powinna określać dane o ich jakości.

2.

Użytkownika - jako źródło wyczerpujących i przejrzystych informacji celem porównywania usług (poprzez właściwe, zunifikowane wskaźniki jakości usług i ich wartości) dostępnych aktualnie na rynku telekomunikacyjnym i właściwego wyboru (lub zmiany) operatora;

3.

Regulatora - do prowadzenia kontroli spełniania przez operatorów ww. obowiązków ustawowych (art. 63 ust. 1 i art. 56 ust. 3 pkt 2 Pt), w procesie analizy i oceny oraz porównywania danych dostarczonych lub publikowanych przez różnych operatorów i z różnych okresów czasu.

Po przeprowadzeniu konsultacji w sprawie katalogu wskaźników jakości usług Prezes UKE zaleca:

1.

Stosowanie Katalogu wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (podanego w załączeniu) do tworzenia informacji o wskaźnikach jakości usług a także przy formułowaniu odpowiednich zapisów umownych; wskazane w katalogu wskaźniki jakości są istotne z punktu widzenia użytkownika końcowego i jako takie powinny być mierzone przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, a następnie publikowane zgodnie z art. 63 ust. 1 Pt,

2.

Upowszechnianie informacji o jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych - w terminach nie rzadziej niż za każde półrocze oraz za każdy rok - poprzez:

*

publikowanie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub zamieszczanie na stronach internetowych dostawców usług telekomunikacyjnych,

*

podawanie w Biurach Obsługi Klientów dostawców usług oraz przekazywanie listownie abonentom,

*

przekazywanie Prezesowi UKE w okresie do 1 miesiąca od zakończenia okresów półrocznego i rocznego.

____________

1) Wzrost jakości świadczonych usług, podnoszenie świadomości klientów oraz poprawa przejrzystości i zgodności z prawem ofert na usługi telekomunikacyjne są ważnymi elementami Strategii regulacyjnej Prezesa UKE na lata 2008-2010 - podanej do publicznej wiadomości i ogłoszonej na stronie Urzędu www.uke.gov.pl.

2) Formalnym uszczegółowieniem właściwych wymagań w tym zakresie jest wykonanie, przez Ministra właściwego ds. Łączności, upoważnienia wynikającego z ust. 3 art. 63, który stanowi, że: "Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące jakości poszczególnych usług oraz treść, formę, terminy i sposób publikowania informacji, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do wyczerpujących i przejrzystych informacji."

Opublikowano: www.bip.uke.gov.pl