K-0542/85/JJ/07 - Zasady rozliczania i przekazywania niewykorzystanych w roku budżetowym środków otrzymanych przez związek międzygminny od jego członków.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 grudnia 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie K-0542/85/JJ/07 Zasady rozliczania i przekazywania niewykorzystanych w roku budżetowym środków otrzymanych przez związek międzygminny od jego członków.

W ocenie Kolegium środki przekazane przez członków związku, które zgodnie z uchwałą zgromadzenia związku w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, zostały przekazane w formie dotacji celowej, to dotacje te podlegają zasadom rozliczenia, a także zwrotu ich części lub całości niewykorzystanych w sposób określony przepisami ustawy o finansach publicznych.

Natomiast inne środki nie mające charakteru dotacji mogą być traktowane jako wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań związku.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2008/1/76