K-0542/81/MK/07 - Zasady finansowania miejskiej izby wytrzeźwień ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 listopada 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie K-0542/81/MK/07 Zasady finansowania miejskiej izby wytrzeźwień ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podstawowa działalność statutowa miejskiej izby wytrzeźwień, działającej w formie jednostki budżetowej, powinna być finansowana na zasadach określonych przepisami art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), tj. wydatki Izby powinny być pokrywane bezpośrednio z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadzane na rachunek dochodów tego budżetu.

Miejska izba wytrzeźwień może realizować dodatkowe zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, wpisane w gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Finansowanie wymienionych zadań może się odbywać z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2008/1/78