K-0542/76/UG/08 - Wypłata diet sołtysom.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 listopada 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie K-0542/76/UG/08 Wypłata diet sołtysom.

Zgodnie z przepisem art. 37b ustawy z dnia 8 marca 2008 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), rada gminy ustala zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy stwierdzenie czy przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczył w posiedzeniu rady i tym samym nabył prawo do przysługującej diety.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2009/1/72