Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 czerwca 2009 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
K-0542/38/MK/09
Możliwość użyczania przez jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości mogą być przedmiotem użyczenia. Przedmiotowe przepisy nie wyłączają określonych grup podmiotów, którym nieruchomości nie mogą być użyczane

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2009/3/101