K-0542-14/BS/08 - Prawidłowe naliczanie stawek podatku rolnego i leśnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 lutego 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie K-0542-14/BS/08 Prawidłowe naliczanie stawek podatku rolnego i leśnego.

Jednostkowe stawki podatku rolnego i leśnego mogą być określane w częściach niższych od 1 grosza, a więc w dowolnej liczbie cyfr po przecinku. Powyższy pogląd wyraził NSA w wyroku z dnia 14 września 1995 r. (sygn. Akt. S.A./Lu446/95), stwierdzając, iż żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie zakazuje ustalenia stawek podatku od nieruchomości w kwotach niższych od 1 grosza.

Innym zagadnieniem jest wymiar podatku, zasady zaokrąglania kwot podatków określa art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), zgodnie z którym kwoty podatku zaokrągla się do pełnych złotych.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2008/1/78