Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę usługową.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/4512-594/15/APR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę usługową - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę usługową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 11 marca 2005 r. nabył Pan działkę usługowo-handlową na podstawie umowy sprzedaży, po przetargu ustnym, od Urzędu Miasta ze środków osobistych, wspólnie ze stryjem, jako osoba fizyczna, za łączną wartość 393.200,00. Transakcja była nieopodatkowana podatkiem od towarów i usług. W dniu 23 sierpnia 2006 r. została zawarta przed notariuszem umowa zniesienia współwłasności, w wyniku czego przypadła Panu działka niezabudowana o powierzchni 5.316 m2.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 1996 r. - przedmiotowa działka nr 20065/2 położona jest w obszarze z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami piśmiennymi i zabawkami i jest podatnikiem VAT czynnym. Działka niezabudowana nie jest związana z prowadzoną działalnością i stanowi Pana majątek osobisty. Zdarzenie przyszłe to sprzedaż działki usługowo-handlowej z majątku osobistego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy działka gruntowa usługowo-handlowa będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż tej działki gruntu będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie " art. 15 pkt 1".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stawka podatku - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane - w myśl art. 2 pkt 33 ustawy - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy na tle przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że sprzedaż działki gruntu nr 20065/2 - wbrew Pana stanowisku - będzie podlegała opodatkowaniu i jednocześnie nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy. Należy bowiem zauważyć, że skoro prowadzi Pan działalność gospodarczą i nabył grunt przeznaczony pod zabudowę usługową, nie można uznać, że grunt ten został kupiony z przeznaczeniem na cele osobiste. Celem osobistym przy zakupie gruntu może być bowiem zamiar budowy domu na własne potrzeby, a w przypadku przedmiotowej działki plan zagospodarowania przewiduje wyłącznie zabudowę usługową. Takie przeznaczenie gruntu jednoznacznie wskazuje, że może on być wykorzystywany jedynie w działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę fakt, że prowadzi Pan działalność gospodarczą trzeba więc uznać, że nabycie tego gruntu - bez względu na to jakich środków Pan użył do uregulowania zapłaty - nastąpiło w związku z jej prowadzeniem a Pan działał w charakterze podatnika. Zatem przy sprzedaży tego gruntu również wystąpi Pan w charakterze podatnika a transakcja odbędzie się w ramach działalności gospodarczej.

Wobec faktu, że dla przedmiotowej działki istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, według którego działka jest przeznaczona pod zabudowę, przy jej sprzedaży nie będzie Pan mógł zastosować zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży gruntu niebędącego terenem budowlanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl