ITPP3/4512-126/16/MZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/4512-126/16/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 10 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zakład został utworzony przez Zgromadzenie jako jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej. Działa na podstawie przepisów ustawy o lecznictwie z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz statutu. Udziela świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz opiekuńczo-leczniczych. Działalność prowadzi w budynkach będących własnością ww. Zgromadzenia.

Zgromadzenie powstało w 1633 r. w celu niesienia pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, starym, opuszczonym, dzieciom pozbawionym opieki. Zgromadzenie działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce. Prowadzi niegospodarczą działalność statutową w resorcie zdrowia, oświaty i pomocy społecznej. Zgromadzenie realizuje projekt pn. "...". Rewitalizacja dotyczy jednego z budynków zlokalizowanego w L., posiadającego dużą wartość historyczną, którego właścicielem jest Zgromadzenie. Budynek był nieużywany przez około 20 lat. Dwudziestoletni okres nieużywania budynku bez ogrzewania, pozostawienie na działanie warunków atmosferycznych, spowodował jego zniszczenie.

Zakład na podstawie porozumienia z dnia 15 lipca 2015 r., jako podmiot realizujący projekt, czuwa nad prawidłową i sprawną realizacją zadania, uczestnicząc w kolejnych jego etapach. Zakład zobowiązał się do współpracy w zakresie:

1.1. przygotowania inwestycji:

a.

opracowania dokumentacji projektowej, wraz z niezbędnymi badaniami, ekspertyzami, itp.

b.

pozyskania właściwych decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji projektu wraz z przeprowadzeniem postępowań na wybór wykonawców poszczególnych usług

1.2. realizacji inwestycji:

a.

robót budowlano-montażowych,

b.

odbioru końcowego robót,

c.

rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego

wraz z przeprowadzeniem postępowań na wybór wykonawców poszczególnych zadań,

1.3. pozyskiwania środków finansowych

a. przygotowania i pozyskania wszelkich wymaganych dokumentów, działań i usług wynikających z programów pomocowych, z których możliwe będzie uzyskanie pomocy finansowej, wraz z przeprowadzeniem postępowań na wybór wykonawców niezbędnych działań i usług.

1.4. finansowania

a. zawierania umów z poszczególnymi wykonawcami i ich rozliczania finansowego.

Współpraca ta jest nieodpłatna, oparta na zasadach wzajemnej pomocy. W ramach projektu przewidziano wykonanie ekspertyz technicznych, badań architektonicznych, opracowanie dokumentacji projektowej, wymianę dachu, instalacji odgromowej, remont i renowację całego budynku, następnie sporządzenie wniosku o dotację i prac związanych z pozyskaniem środków na remont i rozliczenie projektu. Celem projektu jest przywrócenie wartości użytkowej budynku, zmiany sposobu użytkowania z budynku gospodarczego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej Zgromadzenia, oddziału w L. Po zmianie przeznaczenia w budynku ulokowana zostanie administracja Wspólnoty, ale również:

* prowadzenie działalności wolontariatu,

* organizowanie spotkań i czasu wolnego dla wolontariuszy,

* organizowanie w trakcie wakacji wymian wolontariuszy pomiędzy poszczególnymi wspólnotami Zgromadzenia na terenie całej Polski,

* organizowanie cyklicznych spotkań z różnymi grupami społecznymi celem przybliżenia działalności statutowej Zgromadzenia i planowanych przedsięwzięć i projektów prospołecznych,

* prowadzenie zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży,

* organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą ze szkół na terenie powiatu,

* spotkania z seniorami celem pobudzenia ich aktywności i integracji społecznej.

Siostry ze Zgromadzenia zyskają nową przestrzeń do odpoczynku i kontemplacji po zakończeniu posługi w Zakładzie oraz pracach świadczonych na rzecz parafii, szkół i innej pomocy potrzebującym. Na etapie realizacji projektu Zakład poniósł wydatki związane z wykonaniem ekspertyz technicznych, badań architektonicznych, opracowaniem dokumentacji projektowej, wymianą dachu, instalacji odgromowej, sporządzeniem wniosku o dotację. Z kolei Zgromadzenie poniosło wydatki związane z remontem budynku, audytem, montażem tablicy pamiątkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zakład z tytułu realizacji ww. projektu ma możliwość odzyskania podatku naliczonego.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zakład został utworzony przez Zgromadzenie i działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. i statutu. Udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

Zakład nie jest podatnikiem VAT odnośnie realizowanych zadań w zakresie opieki medycznej, do realizacji których został powołany, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT - podstawa prawna " art. 43 ust. 18" ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

W związku z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, więc uważa się, że podatek VAT naliczony w fakturach, a dotyczący wymienionego zadania winien być uznany jako koszt. Ponadto realizacja projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Projekt nie generuje dochodów. Po realizacji projektu nie będą pobierane opłaty z tytułu korzystania z budynku. Zgromadzenie będzie prowadzić działalność charytatywną (nieodpłatną) - obiekt wykorzystywany będzie wyłącznie na cele statutowe Zakładu oraz ww. Zgromadzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje - co do zasady - wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje zarejestrowany czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro - jak wynika w treści wniosku - realizowany projekt nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi (Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT czynnym), Zakładowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z jego realizacją. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i ust. 4 przywołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl