Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/4512-100/15/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu), uzupełnionym dnia 12 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na organizacji imprez sportowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 maja 2015 r., o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie zrealizowało projekt w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty) operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Celem zadania było podniesienie jakości życia ludności na obszarze objętym LSR. Zadanie zgodne jest z III celem strategii LGD... - cel 3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Poprzez organizację imprez sportowych oraz ich promocje na obszarze LGD zaprezentowane zostały walory kulturalne, historyczne, które pomogą wykształcić wśród uczestników nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego trybu życia.

W ramach zadania odbyły się 3 turnieje. Turniej juniorów w piłce nożnej, który miał miejsce na stadionie miejskim przy ul. XXX w XXX w dniu 21 czerwca 2014 r. W turnieju udział wzięło 5 drużyn juniorów. Sędziowało 3 wolontariuszy. Turniej trwał 5 godzin. Każda z drużyn zagrała 4 mecze. Trzy najlepsze zespoły zostały nagrodzone. Wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki promocyjne zakupione w ramach projektu. Drugim działaniem był turniej tenisa ziemnego zorganizowany na kompleksie boisk sportowych... w XXX, przy ul. XXX w dniu 26 lipca 2014 r. Turniej odbył się w ciągu jednego dnia, trwał 5 godzin. W turnieju wzięło udział 20 osób, z których 3 najlepsze zostały nagrodzone. Trzecim działaniem był turniej piłki siatkowej rozegrany nad J. XX w XXX w dniu 30 sierpnia 2014 r. Turniej trwał 5 godzin i wzięło w nim udział 23 osoby. Najlepsze 3 drużyny zostały nagrodzone. Turnieje były bezpłatne, mógł w nich uczestniczyć każdy chętny. Klub nie pobierał żadnych opłat. Dotacja (w wysokości 5 tysięcy zł.) przeznaczona była na zakup koszulek promocyjnych i nagród przyznawanych w 3 turniejach. Koszulki zostały rozdane za darmo uczestnikom turniejów i kibicom. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Jedyną formą rozliczenia jest CIT-8.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją ww. projektu Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania VAT.

Zdaniem Stowarzyszenia, nie ma prawa do odzyskania. Stowarzyszenie jest "zwolnione ustawowo" na mocy art. 113 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, albowiem z wniosku nie wynika, iż towary i usługi nabywane w ramach projektu posłużyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego zadania.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego, gdyż środki wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl