ITPP3/443-84/07/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-84/07/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 15 listopada 2007 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług badawczych oraz dokumentowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy partnerami projektu badawczego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług badawczych oraz dokumentowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy partnerami projektu badawczego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca dnia 24 kwietnia 2007 r. zawarł porozumienie z "W" w W. w celu utworzenia Konsorcjum dla przygotowania oferty i realizacji projektu badawczego pod nazwą "Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom obywateli". W przedmiotowej umowie wnioskodawca wystąpił jako jednostka wiodąca, która w imieniu Konsorcjum składa ofertę na realizację tego projektu i podpisuje umowę o finansowaniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt został przyjęty do realizacji na podstawie konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umowa na wykonanie projektu badawczego została podpisana 19 października 2007 r. W umowie na wykonanie projektu nie występuje świadczeniobiorca, zaś w umowie konsorcjum jest zapis, w myśl którego partnerzy Konsorcjum mają prawo do korzystania w wyników wspólnie realizowanych prac z zachowaniem poszanowania praw autorskich i pokrewnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy należy opodatkować świadczenie usług badawczych w ramach realizowanego projektu badawczego, jeżeli w umowie nie występuje świadczeniobiorca usług

.

2.

Jakim dokumentem należy dokonywać wzajemnych rozliczeń pomiędzy partnerami projektu badawczego

.

Zdaniem wnioskodawcy z uregulowań zawartych w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika iż świadczenie usług zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą. Tym samym, jeżeli z zawartych umów wynika, że nie ma miejsca świadczenia usług na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto, ponieważ te usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, właściwym do wzajemnych rozliczeń dokumentem będzie nota obciążeniowa lub wniosek o płatność.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odplatane świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o których mowa w tym przepisie, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby na fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy, co wynika z brzmienia art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przez pojęcie świadczenie usług, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ww. ustawy należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie, o którym mowa powyżej zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą. Zatem w przedmiotowym pojęciu świadczenia, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich.

Jeżeli z zawartych umów wynika, że nie jest dokonywane przez jednostkę naukowo-badawczą żadne świadczenie na rzecz czy to osoby fizycznej czy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług czynność, świadczenia usługi, podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem.

Zatem, czynności dotyczące prac badawczych finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczone na wewnętrzne potrzeby jednostek, a nie świadczone na rzecz innego trzeciego podmiotu, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje usługę badawczą na wykonanie projektu badawczego zamawianego i finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako jednostka współwykonująca, którego efekty przeznaczone są na wewnętrzne potrzeby jednostek. Z treści wniosku wynika, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego występuje wyłącznie jako strona finansująca projekt badawczy, natomiast wyniki prac badawczych nie będą stanowiły własności Ministra, jak również Minister nie będzie zarządzał prawami do wykorzystania wyników tych prac. Ponadto Minister nie będzie też występował w charakterze odbiorcy usług, zatem uznać należy, iż wykonywane czynności nie stanowią usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z faktem, iż realizowana przez Wnioskodawcę usługa badawcza nie podlega podatkowi od towarów i usług, nie mają również zastosowania przepisy dotyczące wystawiania faktur VAT, tj. art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie bowiem z art. 106 ust. 1 ustawy wyłącznie podatnicy, o których mowa w art. 15 cyt. ustawy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Jednocześnie, zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 2 pkt 22 niniejszej ustawy, pod pojęciem sprzedaży - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie określają formy dokumentowania czynności pozostających poza sferą opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, wnioskodawca realizując projekt badawczy wykonuje czynności, które nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca nie będąc podatnikiem podatku od towarów u usług z tytułu wykonywania przedmiotowych czynności nie jest obowiązany w tym zakresie do wystawiania faktur VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl