ITPP3/443-78/08/AO - Produkcja i montaż balustrad w budynku mieszkalnym.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-78/08/AO Produkcja i montaż balustrad w budynku mieszkalnym.

"(...) Jaka obowiązuje stawka podatku VAT na produkcję i montaż balustrad metalowych w budynku mieszkalnym?

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Dla rozstrzygnięcia, jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę, istotne jest ustalenie, czy w danym przypadku mamy do czynienia z dostawą materiałów budowlanych - opodatkowanych 22% stawką podatku od towarów i usług, czy też usługą budowlano-montażową lub remontową w budynku mieszkalnym - opodatkowaną 7% stawką tego podatku (obejmujących również materiały).

Zarówno towary, jak i usługi, identyfikowane są w oparciu o przepisy o statystyce publicznej (art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o VAT).

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż produkuje on z własnego materiału oraz montuje balustrady metalowe w budynku mieszkalnym. Wnioskodawca zakwalifikował prowadzoną działalność do grupowania statystycznego - PKWiU 28.11.10-34.1 - balustrady i poręcze budowlane stalowe, czyli materiały budowlane.

Wskazać należy, iż stosownie do § 2 pkt 1 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 89, poz. 844 ze zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), o której mowa w § 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r. W przepisie § 3 rozporządzenia wymienione jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 1997 r. nr 42, poz. 264 ze zm.).

Zgodnie z zasadami tworzenia grupowań PKWiU uregulowanymi w pkt 5.3.4 powyższego przepisu, roboty instalacyjne i montażowe wykonywane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu.

Wobec powyższego, montaż lub instalacja wyrobu budowlanego przez producenta nie stanowi usługi lecz dostawę towarów. Oznacza to, że montaż przez producentów elementów budowlanych takich jak balustrady, dotyczących nawet obiektów budownictwa mieszkaniowego, opodatkowane są stawką podatku przyporządkowaną dla danego wyrobu.

Reasumując, z uwagi na fakt, iż Pan jest producentem balustrad metalowych, produkcja oraz usługa ich montażu podlega opodatkowaniu wg stawki podatku właściwej dla dostawy przedmiotowych balustrad, czyli stawką VAT w wysokości 22%. (podkreśl. red.)

Należy wskazać, iż tutejszy organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania statystycznego. Za prawidłową klasyfikację wyrobu lub usługi odpowiedzialny jest producent lub dokonujący dostawy towaru, bądź świadczący usługę. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2008/9/28-29