Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-628/14/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 12 stycznia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do sprzedawanego wyrobu (parapet zewnętrzny stalowy z blachy ocynkowanej) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do sprzedawanego wyrobu (parapet zewnętrzny stalowy z blachy ocynkowanej).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług) prowadzi działalność handlową, w ramach której sprzedaje podmiotom gospodarczym m.in. towar w postaci parapetu zewnętrznego z blachy stalowej ocynkowanej. Nabywcy tego wyrobu mają status podatników podatku od towarów i usług. Od dnia 1 października 2013 r. wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT ww. produkt był sprzedawany ze stawką 23%, ponieważ wedle informacji jakie Wnioskodawca uzyskał od producentów urząd statystyczny zakwalifikował wymieniony wyrób w grupie 25.12.10.0. We wrześniu 2014 r. Wnioskodawca dostał informacje od producentów, że GUS zmienił kwalifikacje produktu jakim jest parapet stalowy z blachy ocynkowanej na PKWIU 24.33.11.0 stwierdzając, że są kształtownikami ze siali niestopowej, posiadającymi jednolity przekrój poprzeczny na całej długości lub PKWIU 25.11.23.0, jeśli nie są kształtownikami, mają dodatkowe boczne wygięcia montażowe tj. gotowe do montażu - wykonane ze stali lub aluminium. Producent wystosował do Wnioskodawcy pismo informując, że od dnia 1 października 2013 r. parapety stalowe powinny być objęte zasadą odwrotnego obciążenia. Producent zaczął stosować to zasadę w praktyce, wystawiając faktury w klasyfikacji PKWiU 24.33.11.0 do pozycji zakupowych robionych (ciętych) w wymiarach pod zamówienie Wnioskodawcy oraz w przyjętej przez niego długości fabrycznej (dłużyca 6 m.b.).

Według Ośrodka Klasyfikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi produkt jakim jest parapet stalowy z blachy ocynkowanej, jeśli posiada jednolity przekrój poprzeczny na całej długości nie mający dodatkowych wygięć bocznych montażowych ma klasyfikację PKWIU 24.33.11.0 - "Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno ze stali niestopowej" i taką też Wnioskodawca stosuje w swojej sprzedaży. Dostawy ww. wyrobu nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowo Wnioskodawca ustala "stawkę VAT - Odwrotne obciążenie" na fakturach sprzedaży wyrobu jakim jest parapet zewnętrzny stalowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, parapet zewnętrzny stalowy sprzedaje z prawidłową "stawką VAT - Odwrotne obciążenie", gdyż utrzymuje jednolity przekrój poprzeczny na całej długości zamówionego przez odbiorcę parapetu.

Poprzez wykonanie samego cięcia parapetu po przekroju poprzecznym na określony wymiar Wnioskodawca nie może zakwalifikować wyrobu gotowego do montażu z paru powodów, tj.:

* brak wygięć bocznych - co nie pozwala zakwalifikować według Urzędu Statystycznego wyrobu gotowego do montażu PKWiU 25.11.23.0;

* zamówiony parapet na wymiar przez określony przez odbiorcę Wnioskodawcy mimo, że długością sugeruje gotowość do montażu, to Wnioskodawca nie może jednoznacznie stwierdzić czy w tym wymiarze został zamontowany, czy tylko przywieziony i na miejscu wykonano operację technologiczną zapewniającą poprawny montaż (doprofilowanie, docięcie, dogięcie). Ponadto cięcie towaru na wymiary jest robione na prośbę odbiorcy, po to żeby była możliwość odbioru własnym środkiem transportowym;

* uwzględniając "zachowanie" producentów i stosowanie klasyfikacji PKWiU 24.33.11.0 do pozycji zakupowych robionych (ciętych) w wymiarach pod zamówienie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą" - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b.

nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,

c.

dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Załącznik nr 11 do ustawy określający wykaz towarów, o których mowa w wyżej cyt. art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, obejmuje m.in.:

(...)

20 24.32.20.0 - Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane;

21 24.33.11.0 - Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej;

22 24.34.11.0 - Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej;

(...).

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Powołane regulacje wprowadzają mechanizm, polegający na przeniesieniu obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług na podatnika, na rzecz którego dokona została dostawa ściśle określonego towaru (wyrobu).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca (zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług) prowadzi działalność handlową, w ramach której sprzedaje m.in. parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Nabywcy tego wyrobu mają status podatników podatku od towarów i usług. Według Ośrodka Klasyfikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi produkt jakim jest parapet stalowy z blachy ocynkowanej, jeśli posiada jednolity przekrój poprzeczny na całej długości nie mający dodatkowych wygięć bocznych montażowych ma klasyfikację PKWIU 24.33.11.0 - "Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno ze stali niestopowej" i taką też Wnioskodawca stosuje w swojej sprzedaży. Dostawy ww. wyrobu nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą zasadności zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do sprzedawanego wyrobu (parapet zewnętrzny stalowy z blachy ocynkowanej).

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz cytowane regulacje z zakresu podatku od towarów i usług potwierdzić należy stanowisko Wnioskodawcy, że do sprzedaży jego wyrobu, tj. parapetu zewnętrznego stalowego z blachy ocynkowanej, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 24.33.11.0 - o ile podana klasyfikacja jest prawidłowa - stosować należy mechanizm odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, gdyż wyrób ten jest wymieniony w poz. 21 załącznika nr 11 do ustawy.

Jednocześnie wskazuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji wyrobu dokonanej przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował sprzedawany przez siebie wyrób do grupowania PKWiU 24.33.11.0. Należy bowiem zauważyć, że tutejszy organ nie jest uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl