ITPP3/443-60b/09/ZG - Określenie momentu, w którym należy wystawić oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 czerwca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-60b/09/ZG Określenie momentu, w którym należy wystawić oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2009 r. (data wpływu 25 marca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie momentu, w którym należy wystawić oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie momentu, w którym należy wystawić oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi sprzedaż olejów opałowych ze sławką akcyzy w wysokości 60 zł/1000 kg wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Nie prowadzi sprzedaży lekkich olejów opałowych, ani też sprzedaży innych olejów opałowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zainteresowany pobiera od odbiorców oświadczenia o przeznaczeniu nabytych olejów opałowych.

Spółka rozważa czy odbiorca wyrobu musi złożyć oświadczenie o przeznaczeniu wyrobu w dniu dostawy tego wyrobu, czy też może to uczynić później przesyłając stosowne oświadczenie sprzedawcy. Uprościłoby to logistykę dostaw, a kierowca dokonujący "zrzutu" wyrobów nie będzie musiał czekać ze "zrzutem" wyrobów na osobę uprawnioną do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, w sytuacji gdy akurat w momencie dostawy jest ona nieobecna i pojawi się w firmie np. za kilka godzin. Z kolei gdy taka osoba jest nieobecna, sprzedawca nie może dokonać dostawy i musi zawrócić środek transportu co wiąże się z określonymi kosztami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jeżeli oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych wyrobów, spełniające wymogi formalne określone w art. 89 ust. 6, zostanie złożone później niż w dniu wydania wyrobów nabywcy, to w dniu ich wydania, na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy, w związku z art. 8 ust. 2 pkt 3, powstanie obowiązek podatkowy, a stawka akcyzy dla tego wyrobu zostanie określona na podstawie art. 89 ust. 16 i w związku z tym sprzedawca będzie musiał zapłacić podatek akcyzowy pomimo tego, że wyrób zostanie zużyty zgodnie z przeznaczeniem i sprzedawca posiada prawidłowo wypełnione oświadczenie nabywcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych wyrobów, spełniające wymogi formalne określone w art. 89 ust. 6, zostanie złożone później niż w dniu wydania wyrobów nabywcy, to w dniu ich wydania, na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy, w związku z art. 8 ust. 2 pkt 3 nie powstanie obowiązek podatkowy.

Zdaniem Spółki, nie było intencją ustawodawcy tak znaczący formalizm składanych oświadczeń. Przepis art. 8 ust. 2 pkt 3 będzie miał zastosowanie wówczas gdy sprzedawca nie będzie posiadał oświadczenia lub złożone oświadczenie nie spełni wymogów formalnych określonych w art. 89 ust. 6 ustawy. Wówczas art. 10 ust. 8 określi moment, w którym taki obowiązek powstał. Nie oznacza to jednak, że w przypadku dostarczenia oświadczenia po dniu dokonania dostawy, w dniu dostawy powstał obowiązek podatkowy, tylko dlatego, że Spółka w dniu dostawy nie jest w posiadaniu oświadczenia. Za takim stanowiskiem przemawia ponadto art. 89 ust. 7 ustawy, który dopuszcza złożenie takiego oświadczenia na wystawianej fakturze, którą z kolei nie sposób jest wystawić i dostarczyć do nabywcy w tym samym dniu, w którym dokonywana jest dostawa, gdyż najczęściej nie znamy dokładnej ilości towaru będącej przedmiotem dostawy. Ponadto sprzedawca ma 7 dni na wystawienie faktury, co tym bardziej potwierdza stanowisko Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, jest obowiązany w przypadku sprzedaży osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia (art. 89 ust. 7 ustawy).

Z treści wniosku wynika, iż Spółka sprzedaje olej opałowy przeznaczony do celów opałowych osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą przyjmując od nabywców oświadczenia o przeznaczeniu oleju do celów opałowych. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym sprzedawca nie będzie uzyskiwał oświadczeń w dniu dostawy oleju lecz będą one składane i przesłane później.

Należy zauważyć, iż wskazane powyżej przepisy wprowadzono w celu zapewnienia właściwej kontroli w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów opałowych. Na sprzedawców olejów przeznaczonych do celów opałowych nałożono szczególne obowiązki w zakresie uzyskiwania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów uprawniającym do zastosowania niższych stawek akcyzy oraz wskazano, iż przedmiotowe oświadczenie powinno być uzyskane (przekazane) sprzedawcy w chwili sprzedaży oleju opałowego. Dopiero uzyskanie przez sprzedawcę oświadczenia spełniającego wymogi określone przepisach umożliwia zastosowanie stawki preferencyjnej właściwej dla paliw opałowych przeznaczonych do celów opałowych.

Wnioskodawca trafnie dostrzegł we wniosku, iż przepis art. 89 ust. 7 ustawy umożliwia złożenie oświadczenia na wystawianej przez sprzedawcę fakturze. Fakt ten nie zmienia jednakże terminu uzyskania oświadczenia, bowiem jeżeli faktura wystawiana jest po terminie sprzedaży wyrobów akcyzowych, to wówczas musi być ono uzyskane odrębnie (jako oddzielny dokument) w momencie dokonywania sprzedaży.

Wskazać także należy, iż obowiązek podatkowy, którego powstanie jest związane z faktem późniejszego (w terminie 7 dni) wystawienia faktury wynika z naruszenia wymogów umożliwiających stosowanie preferencyjnej stawki akcyzy (art. 10 ust. 9 ustawy), a nie prawidłowego obrotu wyrobami korzystającymi z takich stawek. Zatem w przypadku składania oświadczenia na fakturze musi być ona sporządzona w dniu sprzedaży, a nie w późniejszym dopuszczalnym terminie, wynikającym z przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

W ocenie organu, gdyby ustawodawca chciał umożliwić przedsiębiorcom pobieranie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego w terminie późniejszym i związał ten fakt z prawem do wystawienia faktur dokumentujących czynność sprzedaży w terminie 7 dni, to wskazałby takie rozwiązanie w przepisach ustawy o podatku akcyzowym. Zatem w przypadku braku takiego rozwiązania nie jest możliwe w tej kwestii zastosowanie wykładni rozszerzającej.

Zatem, złożenie oświadczenia w późniejszym terminie, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w akcyzie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy, bowiem sprzedający nie wypełni warunku uprawniającego do korzystania ze stawki preferencyjnej (nie będzie dysponował w momencie sprzedaży oświadczeniem o przeznaczeniu oleju do celów opałowych). W takim przypadku sprzedawca powinien zastosować, na podstawie przepisu art. 89 ust. 16 ustawy, stawkę podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl