Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-243/13/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2013 r. (data wpływu 17 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.....

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń i działa na podstawie przepisów:

1.

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.);

2.

ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427);

3.

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.UE.L.Nr 1277 z dnia 21 października 2005 r., str. 1).

Stowarzyszenie, realizując cele statutowe, złożyło w dniu 18 września 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, wniosek pn..... Umowę przyznania pomocy podpisano w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Na nabrzeżu wykonana zostanie zadaszona altana, w której grupy wycieczkowe i turyści będą mieli możliwość spożycia posiłku - wspólne grillowanie i biesiadowanie. W utworzonym miejscu odpoczynku ustawione będą ławki i stoły, z których korzystać będą piknikujący turyści. Dostęp do powstałych obiektów będzie ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Zrealizowany projekt nie będzie generował jakiegokolwiek obrotu dla Stowarzyszenia. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Stowarzyszenie. Realizację ww. projektu planuje się rozpocząć w czerwcu 2013 r. i zakończyć do sierpnia 2013 r. Koszty ponoszone przez Stowarzyszenie w ramach realizacji ww. operacji kwalifikują się do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś 4 "LEADER", w zakresie małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Przy czym, zgodnie z przepisami do kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją ww. operacji zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.UE.L.Nr 1277 z dnia 21 października 2005 r., str. 1).

W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność (refundację poniesionych kosztów) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego VAT, Stowarzyszenie jest zobligowane do uzyskania takiej interpretacji.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7, lecz korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, a głównym źródłem przychodów są składki członkowskie i darowizny. Koszty bieżące wynikające z realizacji ww. operacji, w ramach których można kwalifikować do refundacji poniesiony VAT, są niezbędne dla funkcjonowania Stowarzyszenia i realizacji zadań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 "LEADER".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w trakcie realizacji ww. projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 "LEADER".

Zdaniem Stowarzyszenia, nie ma prawa do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w trakcie realizacji ww. projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 "LEADER".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4 (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20, o czym stanowi art. 88 ust. 4 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Według art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W treści rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, lecz korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 18 września 2012 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek dotyczący ww. projektu, a umowę przyznania pomocy podpisano w dniu 19 kwietnia 2013 r. Realizację projektu planuje się rozpocząć w czerwcu 2013 r. i zakończyć do sierpnia 2013 r. W ramach projektu na nabrzeżu Odry wykonana zostanie zadaszona altana, w której grupy wycieczkowe i turyści będą mieli możliwość spożycia posiłku. Zrealizowany projekt nie będzie generował jakiegokolwiek obrotu dla Stowarzyszenia. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi VAT wykonywanymi przez Stowarzyszenie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie będzie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, skoro realizacja projektu przez Stowarzyszenie nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie jest ponadto zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie będzie miało prawa do odliczenia (i zwrotu) podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu. Stowarzyszenie nie będzie miało również możliwości uzyskania zwrotu tego podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., skoro środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl