ITPP3/443-113/09/ZG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-113/09/ZG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2009 r. (data wpływu 12 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obniżenia kwoty akcyzy należnej od wyprodukowanego piwa o akcyzę zapłaconą od zużytych do jego wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obniżenia kwoty akcyzy należnej od wyprodukowanego piwa o akcyzę zapłaconą od zużytych do jego wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Produkując wyroby akcyzowe (piwo), Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na zakup surowców, energii elektrycznej i oleju opałowego z zawartym podatkiem akcyzowym. W związku z zakupami Wnioskodawca zamierza obniżyć w rozliczeniu miesięcznym własne zobowiązanie z tytułu podatku akcyzowego o akcyzę zapłaconą od zużytych do wyprodukowania piwa ww. wyrobów akcyzowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jaki sposób Wnioskodawca może prawidłowo odliczyć od podatku akcyzowego należnego za dany miesiąc w związku z produkcją i sprzedażą wyroby akcyzowego (piwo), podatek akcyzowy zawarty w zakupionych surowcach, energii elektrycznej i oleju opałowym.

Zdaniem Wnioskodawcy sposobem na dokonanie takiego odliczenia jest skorzystanie z rubryki C12 druku AKC-4/C, w której Wnioskodawca umieszczałby kwotę podatku akcyzowego zawartego w surowcach i materiałach, a w pozycji C13 pomniejszałby zaliczkę dzienną z końcowych dni danego miesiąca o kwotę akcyzy z pozycji C12. W rubryce C12 druku AKC-4/C za dany miesiąc rozliczenia podatku zostałaby wpisana kwota akcyzy wyszczególniona na fakturach zakupu z zapłaconą akcyzą. W celu uwzględnienia ww. podatku akcyzowego w rubryce C12, dostawca oprócz faktury z wyszczególnioną kwotą podatku akcyzowego, dostarczałby do dnia rozliczenia miesięcznej kwoty podatku akcyzowego przez Wnioskodawcę, informację o zapłacie podatku akcyzowego wyszczególnionego na fakturach zakupu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1, może być obniżona o akcyzę zapłaconą od użytych do ich wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka zamierza pomniejszać podatek akcyzowy należny z tytułu produkcji piwa o podatek zawarty w oleju opałowym, energii elektrycznej.

Mając na uwadze przytoczoną regulację stwierdza się, iż należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy w zakresie sposobu pomniejszenia podatku należnego o podatek zawarty w wyrobach użytych do produkcji tych wyrobów. Przysługujące obniżenie kwoty podatku akcyzowego należy wykazać w tabeli C pole 12 zwolnienia i pomniejszenia, deklaracji AKC-4/C. Obliczony podatek z pola C11 należy obniżyć o kwotę wykazaną w polu C12, wpisując ich różnicę w rubryce C13 przedmiotowej deklaracji.

Jednakże z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca ma zamiar odliczać zapłaconą i wykazaną na fakturach zakupu akcyzę od nabywanej energii elektrycznej oraz oleju opałowego na potrzeby całego przedsiębiorstwa.

W tym miejscu należy wskazać, iż zakres prawa wynikający z art. 21 ust. 8 ustawy, powinien ograniczać się wyłącznie do możliwości pomniejszenia akcyzy zawartej w wyrobach użytych bezpośrednio przy produkcji piwa, natomiast nie można rozszerzać tego prawa na wyroby użyte do funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Zatem wskazać należy, iż Wnioskodawca w celu prawidłowego stosowania prawa wynikającego z omawianego przepisu, powinien rozgraniczyć wyroby akcyzowe (energię elektryczną, olej opałowy itp.) na użyte bezpośrednio w procesie produkcji piwa oraz na wykorzystywane do funkcjonowania pozostałej części przedsiębiorstwa.

Reasumując stwierdza się, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym obniżenie kwoty akcyzy należnej od wyprodukowanego piwa o akcyzę zapłaconą od użytych do jego wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych dokonuje poprzez wykazanie obliczonej kwoty pomniejszenia w polu C12 deklaracji AKC-4/C i uwzględnienie jej przy obliczaniu wartości pola C13 przedmiotowej deklaracji. Jednakże zakres prawa wynikający z art. 21 ust. 8 ustawy powinien ograniczać się wyłącznie do możliwości pomniejszenia akcyzy zawartej w wyrobach użytych bezpośrednio przy produkcji piwa, natomiast nie można rozszerzać tego prawa na wyroby użyte do funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Z zaprezentowanego stanowiska Wnioskodawcy wynika, iż ma zamiar pomniejszać całą akcyzę zawartą na fakturach zakupu, w związku z czym uznano to stanowisko za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl