ITPP3/443-112a/09/JK - Określenie stawki podatku akcyzowego dla paliwa opałowego o kodzie CN 2707 99 19.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-112a/09/JK Określenie stawki podatku akcyzowego dla paliwa opałowego o kodzie CN 2707 99 19.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2009 r. (data wpływu 10 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku akcyzowego na paliwo opałowe klasyfikowane do kodu CN 2707 99 19 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku akcyzowego na paliwo opałowe klasyfikowane do kodu CN 2710 99 19.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność jako zarejestrowany handlowiec i dokonuje nabyć wewnątrzwspólnotowych paliwa opałowego o kodzie CN 2707 99 19 ze składu podatkowego na Litwie. Paliwo to Wnioskodawca sprzedaje odbiorcom do celów opałowych pobierając stosowne oświadczenia.

Parametry produktu określone na podstawie świadectwa jakości dołączonego przez litewską spółkę do dostawy są następujące:

* gęstość w 15°C - 973,3 kg/m3

* destylacja:

* 10% destyluje w 251,1°C

* 65% destyluje w 298,3°C

* temperatura zapłonu - min. 80°C

* lepkość kinematyczna w 50°C (mm2/s) - max 4,0

* temperatura płynięcia - minus 15°C

* wartość opałowa (MJ/kg) - 40,92

* barwa - 4

* zawartość siarki (%) - max 0,8

* zawartość wody (%) - max 0,2

* zawartość węglowodorów aromatycznych - 62,3% m/m

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym stawką akcyzy właściwą dla wyrobu - paliwa opałowego o kodzie CN 2707 99 19 - jest stawka określona w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a) tiret drugi ustawy, to jest 60 zł/1.000 kilogramów, gdyż gęstość wyrobu w temperaturze 15°C jest wyższa niż 890 kg/metr sześcienny, w sytuacji gdy sprzedaż tych wyrobów odbywać się będzie przy spełnieniu warunków określonych w art. 89 ust. 5-15 ustawy o podatku akcyzowym...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego w przypadku przeznaczenia do celów opałowych opisanych wyrobów traktowanych zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy jako wyroby energetyczne i dalej na mocy ust. 3 jako paliwo opałowe sklasyfikowane w kodzie CN 2707 99 19 należy zastosować stawkę akcyzy w wysokości przewidzianej dla pozostałych paliw opałowych, a więc w wysokości określonej w art. 89 ust. 1 pkt 15 ustawy. W ocenie Spółki, w opisanym stanie faktycznym stawka ta powinna wynosić 60 zł/1.000 kilogramów, gdyż gęstość wyrobu w temperaturze 15°C jest wyższa niż 890 kg/metr sześcienny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

*

objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

*

objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;

*

objęte pozycjami CN 2901 i 2902;

*

oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

*

objęte pozycją CN 3403;

*

objęte pozycją CN 3811;

*

objęte pozycją CN 3817;

*

oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

*

pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;

*

pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 wymienionej ustawy paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem paliw silnikowych, czyli wyrobów energetycznych przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych do napędu silników spalinowych.

Stawki akcyzy na wyroby energetyczne, w tym na paliwa opałowe, określono w art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 10 wymienionej ustawy dla olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - stawka wynosi 232,00 zł/1.000 litrów, natomiast dla pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 60,00 zł/1.000 kilogramów.

Dla pozostałych paliw opałowych, w myśl przepisu art. 89 ust. 1 pkt 15 ustawy, w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny stosuje się stawkę w wysokości 232,00 zł/1.000 litrów, natomiast w przypadku, gdy gęstość jest równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 60,00 zł/1.000 kilogramów.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec nabywa wewnątrzwspólnotowo paliwo opałowe klasyfikowane przez Spółkę do kodu CN 2707 99 19, a następnie dokonuje jego sprzedaży w kraju zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach art. 89 ust. 5-15 ustawy.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż kryterium podstawowym pozwalającym na ustalenie właściwej stawki akcyzy jest przeznaczenie sprzedawanych przez Spółkę wyrobów energetycznych. Zasadniczo przepisy ustawy o podatku akcyzowym w stosunku do wyrobów przeznaczonych do celów opałowych innych niż oleje opałowe o kodach CN 2710 19 51-69, przewidują ich opodatkowanie w zależności od gęstości paliwa odpowiednio - 232,00 zł/1.000 l dla olejów o gęstości mniejszej niż 890 kilogramów/metr sześcienny oraz 60,00 zł/1.000 kg dla olejów o gęstości równej lub wyższej od 890 kilogramów/metr sześcienny.

Zatem należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, iż sprzedawane paliwo opałowe klasyfikowane prze Spółkę do kodu CN 2707 99 19 podlega stawce podatku akcyzowego określonej w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a) tiret drugie ustawy, to jest 60 zł/1.000 kilogramów przy wypełnieniu warunków zawartych w przepisach art. 89 ust. 5-15 ustawy.

Należy także zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych. Biorąc pod uwagę przytoczoną regulację, organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobów, przyjmując klasyfikację wskazaną we wniosku przez Spółkę.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl