Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 czerwca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-108/08/WW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 25 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie "Szlak turystyczny" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. Gmina złożyła ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie "Szlak turystyczny".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina będzie realizować projekt o nazwie "Szlak turystyczny".

W wyniku przebudowy drogi gminnej powstanie szlak turystyczny, biegnący wzdłuż dóbr natury i obiektów zabytkowych. Realizowany projekt umożliwi rozwój turystyki na terenie gminy. Umożliwi również rozwój funkcji społecznych i kulturalnych regionu. Na szlaku przewidziany jest szlak pieszy i rowerowy, który będzie ogólnodostępny. Inwestycja obejmie przebudowę nawierzchni jezdni oraz poboczy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będzie miała możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zapłaconego w cenie realizowanej inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy realizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana przez gminę do wykonywania czynności opodatkowanych. Sprawy dróg gminnych należą do zadań własnych gminy, które Gmina ma obowiązek realizować na mocy art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o samorządzie gminnym, a tym samym w zakresie wykonywania tych zadań gmina nie uznawana jest za podatnika podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług).

Pismem z dnia 25 kwietnia 2008 r. Gmina uzupełniła przedmiotowy wniosek i wskazała, iż Wnioskodawca nie będzie korzystał ze zwrotu podatku na zasadach, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a dofinansowanie nie będzie pochodziło ze środków SAPARD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Jednakże, w przedstawionej sprawie zastosowanie mają odmienne przepisy prawa podatkowego niż wskazano we wniosku.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy spełnione zostaną następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, jakim są gminy, czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożone odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, podlegają zwolnieniu od podatku - § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności z zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, należy do zadań własnych gminy. Zatem uznać należy, że przedmiotowa czynność będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Ponadto Gminie nie będzie przysługiwać zwrot podatku na podstawie przepisów rozdziału 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując stwierdzić należy, że w opisanej sprawie Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od realizowanej inwestycji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl