ITPP3/443-107/09/ZG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-107/09/ZG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2009 r. (data wpływu 28 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnień od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnień od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Skład podatkowy wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji alkoholu etylowego rektyfikowanego i odwodnionego (bioetanolu) na bazie destylatu rolniczego i alkoholu nabytego wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Działalność składu polega także na wytwarzaniu produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi tj. wyrobów chemicznych (rozpuszczalników i rozcieńczalników) na bazie alkoholu całkowicie skażonego.

Wnioskodawca w przyszłości chciałby wyprodukowany przez siebie alkohol etylowy całkowicie skażać zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 208/2005) i na jego bazie wyprodukowane wyroby (BioAlcohol P i BioAlcohol L) wprowadzać do obrotu na terytorium kraju jako rozpałka i biopaliwo do biokominków, kominków dekoracyjnych i palenisk.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wyprodukowane na bazie całkowicie skażonego alkoholu wyroby: BioAlcohol P i BioAlcohol L przeznaczone jako podpałka i biopaliwo do biokominków, kominków dekoracyjnych i palenisk będą zwolnione z podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy BioAlcohol P i BioAlcohol L, które były wyprodukowane na bazie całkowicie skażonego alkoholu powinny być zwolnione z podatku akcyzowego. Spółka opiera swoje stanowisko na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

W przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym jak i przepisach zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustawy prawodawca nie zawarł dodatkowych warunków dla zastosowania zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1.

Zatem alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego.

Reasumując należy stwierdzić, iż alkohol etylowy całkowicie skażony przez Wnioskodawcę, zawarty w wyrobach wprowadzanych na terytorium kraju w sposób opisany we wniosku korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl