ITPP2/4512-316/16/AD, Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu. - Pismo wydane przez: Izba... - OpenLEX

ITPP2/4512-316/16/AD - Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/4512-316/16/AD Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 5 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest w trakcie realizacji projektu pn. "..." dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zgodnie z umową. Szacowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi "do kwoty 3.815.392,74 PLN." Szacowane koszty kwalifikowane w ramach projektu wynoszą maksymalnie "do kwoty 3.635.786,19 PLN."

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania w kwocie nie większej niż 2.908.628,95 PLN. Beneficjent zapewni współfinansowanie projektu w kwocie co najmniej 727.157,24 PLN.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, co w efekcie doprowadzi do zmniejszenia emisji CO2.

Celem szczegółowym jest:

* polepszenie warunków do nauki uczniów szkół,

* polepszenie warunków technicznych budynków oraz zmniejszenie kosztów ich utrzymania,

* zwiększenie świadomości społecznej na temat zasadności zmniejszenia emisji CO2 oraz możliwości pozyskiwania energii z OZE.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

Szkoła Podstawowa Nr..

* ocieplenie przegród budynku,

* modernizacja lub wymiana stolarki okiennej,

* modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej,

* instalacja kolektorów słonecznych,

* wymiana zaworów termostatycznych:

Szkoła Podstawowa Nr..

* ocieplenie przegród budynku,

* modernizacja lub wymiana stolarki okiennej,

* modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej,

* instalacja kolektorów słonecznych,

* wymiana zaworów termostatycznych,

* zmiana zasilenia kotła z olejowego na gazowy:

Szkoła Podstawowa Nr..

* ocieplenie przegród budynku,

* modernizacja lub wymiana stolarki okiennej,

* modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej,

* zmiana zasilania kotłowni z oleju opałowego na gaz ziemny

* wymiana zaworów termostatycznych:

Przedszkole Nr..

* ocieplenie przegród budynku,

* modernizacja lub wymiana stolarki okiennej,

* modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej,

* modernizacja instalacji wewnętrznych (co., c.w.u.)

* instalacja kolektorów słonecznych

Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne odnośnie polepszenia warunków do nauki najmłodszych mieszkańców miasta. Służyć będzie interesowi publicznemu

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina - Beneficjent projektów ma prawo do odliczania podatku od towarów i usług w całości lub w części od wydatków poniesionych przy wykonywaniu ww. inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę datku naliczonego przysługuje w takim zakresie, w jakim projekty po zrealizowaniu będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wydatki poniesione przez Gminę w związku z realizacją projektów nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Wobec powyższego nie może odzyskać poniesionych kosztów z tytułu podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl