ITPP2/4512-1077/15/AW - VAT w zakresie braku obowiązku opodatkowania usług świadczonych nieodpłatnie podczas realizacji projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/4512-1077/15/AW VAT w zakresie braku obowiązku opodatkowania usług świadczonych nieodpłatnie podczas realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko #61485; przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 25 stycznia 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania usług świadczonych nieodpłatnie podczas realizacji projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania usług świadczonych nieodpłatnie podczas realizacji projektu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

P. jest jednostką budżetową Gminy Miasto. Działa w oparciu o statut. Do jego zadań należy w szczególności:

1.

tworzenie i zapewnienie dogodnych warunków infrastruktury technicznej oraz doradztwa dla realizacji przedsięwzięć innowacyjnych rozumianych zgodnie z "Oslo Manual", według zasad gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji,

2.

działalność badawczo-rozwojowa i współpraca z uczelniami wyższymi oraz innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi w Polsce i za granicą,

3.

współpraca z innymi inkubatorami przedsiębiorczości oraz parkami technologicznymi,

4.

kreowanie i stymulowanie szeroko rozumianej współpracy między przedsiębiorcami,

5.

współpraca z podmiotami z sektora prywatnego oraz instytucjami naukowymi w celu promowania i aktywizacji przedsięwzięć innowacyjnych,

6.

transfer technologii do sektora prywatnego - pomoc w komercjalizacji badań rozwojowych,

7.

pomoc przedsiębiorcom przy zgłaszaniu patentów, wynalazków i wzorów użytkowych,

8.

działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorców funkcjonujących w budynku Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji oraz na obszarze M. P.,

9.

współpraca z przedsiębiorstwami oraz instytucjami świadczącymi usługi na rzecz rozwoju biznesu (doradztwo podatkowe i księgowe, doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych, rozwoju eksportu, zgłoszeń wynalazków), pozyskiwanie kadr,

10.

nawiązanie współpracy z instytucjami finansowymi (banki, fundusze typu venture capital, seed capital),

11.

pozyskiwanie przedsiębiorców i inwestorów do budynku Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji oraz terenów M. P. poprzez aktywną promocję oraz współdziałanie w tym zakresie z (...) Specjalną Strefą Ekonomiczną i innymi Instytucjami Otoczenia Biznesu,

12.

pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej oraz rozwój,

13.

inicjowanie i pomoc przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych,

14.

wsparcie oraz promocja inwestycji i projektów prowadzonych przez przedsiębiorców w budynku Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji oraz na terenie M. P.,

15.

zarządzanie budynkiem Centrum Biznesu, Rozwoju i innowacji oraz majątkiem E., a także dbałość o powierzone mienie,

16.

zawieranie umów związanych z wynajmem powierzchni oraz dzierżawą infrastruktury technicznej z podmiotami działającymi w ramach E.,

17.

przeprowadzanie naboru przedsiębiorców do E....,

18.

aktywna promocja E....,

19.

prowadzenie edukacji pozaszkolnej,

20.

realizacja zadań wynikających z prowadzenia instytucji szkoleniowej,

21.

prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach Agencji zatrudnienia,

22.

wspieranie edukacji i różnych form aktywności zawodowej, technicznej i działalności gospodarczej,

23.

wykonywanie badań i analiz technicznych,

24.

prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości.

W ramach powierzonych zadań P. świadczy usługi odpłatne. Jest czynnym podatnikiem VAT. Zamierza przystąpić do konkursu, który jest finansowany ze środków (...). Oferta Platform startowych jest skierowana w szczególności do absolwentów szkół wyższych chcących uruchomić i rozwijać własne firmy. Zadania, które będzie wykonywał P. w ramach tego projektu to m.in.: zapewnienie powierzchni biurowej do potrzeb prowadzenia działalności przez inkubowany startup, organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, mentoring, obsługa księgowa, prawna, doradztwo podatkowe, usługi marketingowe, specjalistyczne usługi związane z opracowaniem produktu. Usługi na rzecz ostatecznych beneficjentów będą świadczone nieodpłatnie. Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup stanowi pomoc de minimis dla tych przedsiębiorstw.

Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt to 70.22 Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W ramach projektu P. będzie świadczył usługi, które już świadczy w swojej działalności gospodarczej, tj. będzie świadczyć usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i opracowania innowacyjnego produktu, zapewni powierzchnię biurową na potrzeby prowadzenia działalności przez inkubowany startup, będzie świadczyć usługi księgowe i doradztwa podatkowego dla nowo powstałych firm wyłonionych w związku z realizacją projektu. Ww. usługi są związane z działalnością gospodarczą i statutową Parku opisaną w pkt 1, 9), 16). P. prowadzi działalność poprzez świadczenie usług wg PKD 7022Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 682Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługi świadczone nieodpłatnie osobom podczas realizacji projektu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone osobom podczas realizacji projektu nie podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nieodpłatne świadczenie usług podczas realizacji projektu jest związane z działalnością gospodarczą i zadaniami statutowymi P. W związku z powyższym, nie traktuje ich jako usług odpłatnych, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zauważyć należy, że - jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest "odpłatność" za daną czynność (za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy). "Odpłatność" oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym, "wynagrodzenie" to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie. Natomiast "odpłatny" to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą. Zatem, pod pojęciem odpłatności świadczenia rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej, zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

O bezpośrednim związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem można mówić jedynie wówczas, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść na rzecz dostawcy towaru lub świadczącego usługę i jeżeli świadczenie wzajemne pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem dokonanej czynności. Zatem, dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wtedy, gdy są wykonane odpłatnie i pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub świadczonych przez podatnika.

Wskazać zatem należy, że jeżeli podatnik otrzyma dotację, która ma bezpośredni związek z konkretną dostawą lub usługą i która ma wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług to dotacja taka stanowi obok ceny jednoznacznie uzupełniający ją element podstawy opodatkowania. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dotacją przedmiotową, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Skutkuje to m.in. tym, że dotacje opodatkowane są według takiej stawki jak czynności, których dotyczą. Natomiast jeżeli podatnik otrzyma dotację, subwencję lub dopłatę o podobnym charakterze na np. tzw. koszty ogólne działalności podatnika, wpływ takiej dotacji na cenę towaru lub usługi, o ile zostanie stwierdzony, będzie wyłącznie pośredni. Taka dotacja, subwencja lub dopłata nie jest związana z konkretną dostawą lub usługą i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. A zatem, dotacje podmiotowe lub dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, które nie są uzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie zwiększają podstawy opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl ust. 2 cyt. artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych wyżej przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro - jak wskazano we wniosku - usługi na rzecz ostatecznych beneficjentów świadczone będą w ramach projektu nieodpłatnie i będą miały związek z działalnością gospodarczą Parku, to nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie należy nadmienić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl