Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 grudnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-996/13/EB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2013 r. (data wpływu 19 września 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności przekazania przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności przekazania przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spóła prowadzi działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem instalacji elektrycznych na jednostkach pływających. Jest ponadto udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: SPV), która prowadzi działalność w innym zakresie niż Spółka. W najbliższej przyszłości Spółka planuje zrestrukturyzować działalność poprzez jej przeniesienie do SPV. W wyniku restrukturyzacji, SPV, poza swoją dotychczasową działalnością, będzie dodatkowo prowadzić działalność w całości w zakresie prowadzonym aktualnie przez Spółkę (tekst jedn.: wykonywanie instalacji elektrycznych na jednostkach pływających), co powinno pozwolić na ograniczenie kosztów administracyjnych prowadzenia tej działalności oraz optymalizację procesów zarządzania firmą. W ramach restrukturyzacji Spółka zamierza wnieść do SPV wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa Spółki (dalej: "Przedsiębiorstwo") w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93), w zamian za udziały SPV. W momencie zawarcia umowy wniesienia tego wkładu w postaci Przedsiębiorstwa, w jego skład będzie wchodził zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych. Zamierzeniem Spółki jest, aby umowa wniesienia wkładu niepieniężnego objęła wszystko, co będzie wchodzić w skład tego Przedsiębiorstwa i będzie niezbędne do jego prowadzenia, w tym w szczególności:

* prawa i obowiązki z umów najmu innych nieruchomości (biurowych),

* rzeczy ruchome (maszyny i urządzenia produkcyjne, komputery, zapasy),

* środki pieniężne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa,

* certyfikaty,

* zezwolenia,

* prawa i obowiązki (także należności i zobowiązania) wynikające z umów zawartych z kontrahentami,

* nieruchomość wykorzystywaną przez Spółkę do prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa,

* tajemnice i dokumenty związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa.

Wniesienie aportu w postaci Przedsiębiorstwa do SPV będzie skutkowało również przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94). Opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Spółki będzie zorganizowany i ściśle ze sobą związany pod względem funkcjonalnym, służąc prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem instalacji elektrycznej na jednostkach pływających (innymi słowy służąc wykonywaniu funkcji Przedsiębiorstwa w postaci wykonywania instalacji elektrycznej na jednostkach pływających). Aport nie będzie natomiast obejmował składników majątkowych:

* zobowiązań i należności podatkowych, które nie mogą być przeniesione z mocy prawa,

* udziałów w SPV, które nie są związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa,

* części środków pieniężnych, które nie są niezbędne do dalszego prowadzenia Przedsiębiorstwa.

Głównym celem SPV po otrzymaniu wkładu niepieniężnego będzie kontynuacja dotychczasowej działalności gospodarczej Spółki, czyli działalności związanej z wykonywaniem instalacji elektrycznych na jednostkach pływających. W trakcie swojej działalności SPV będzie zawierać i realizować umowy ze swoimi kontrahentami w zakresie opisanego przedmiotu działalności. SPV będzie podatnikiem VAT czynnym w zakresie prowadzonej przez siebie działalności a składniki majątkowe i niemajątkowe wchodzące w skład Przedsiębiorstwa będą wykorzystywane przez SPV do wykonywania czynności opodatkowanych. Po dokonaniu restrukturyzacji Spółka nie będzie prowadzić działalności w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wniesienia do SPV w formie wkładu niepieniężnego (aportu) Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego zastosowanie znajdzie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji nie wystąpi konieczność opodatkowania poszczególnych składników Przedsiębiorstwa w związku z wniesieniem aportu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy dokona czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego, zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Spółka stwierdziła, że w konsekwencji nie będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług poszczególnych składników Przedsiębiorstwa w związku z jego wniesieniem w formie aportu do SPV. Wskazała, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednakże w myśl art. 6 pkt 1 ustawy, jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Podniosła, że ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, powinien być on interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia własności przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub jego zorganizowanej części. Spółka zauważyła, że ustawodawca nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcja zbycia". Uwzględniając zakres przedmiotowy ww. ustawy pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia "dostawa towarów" w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn.: zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, aportu. Spółka stwierdziła, że w ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca zawarł jedynie definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie definiując jednocześnie pojęcia przedsiębiorstwa. Wskazała, że chcąc sprecyzować pojęcie "przedsiębiorstwo", należy na gruncie wykładni systemowej zewnętrznej odwołać się odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego. Spółka podniosła, że zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

* własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

* prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

* wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

* koncesje, licencje i zezwolenia;

* patenty i inne prawa własności przemysłowej;

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

* tajemnice przedsiębiorstwa;

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stwierdziła, że należy zauważyć, że katalog składników przedsiębiorstwa wymienionych w art. 551 Kodeksu cywilnego ma charakter otwarty i przykładowy, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie "w szczególności". Wyżej przedstawiony pogląd, mówiący o prawidłowości posłużenia się wykładnią systemową, znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym: wyrok z dnia 28 kwietnia 2011 r. WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1767/10), wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 3 grudnia 2009 r. (sygn. akt II CSK 215/09), z dnia 17 października 2000 r. (sygn. akt I CKN 850/98). Spółka stwierdziła, że w tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. W konsekwencji należy uznać, że art. 552 Kodeksu cywilnego ma charakter dyspozytywny, umożliwiając stronom wyłączenie w ramach konkretnej czynności prawnej określonych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa, bez naruszania statusu przedsiębiorstwa. Podniosła, że art. 552 Kodeksu cywilnego wyłącza również z czynności prawnej mającej za przedmiot przedsiębiorstwo, składniki wyłączone z przedsiębiorstwa w przepisach szczególnych. Spółka wskazała, że zgodnie z zaprezentowanym zdarzeniem przyszłym, planuje wnieść w formie wkładu niepieniężnego do SPV swojego Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Na moment aportu Przedsiębiorstwa w jego skład będzie wchodził kompletny i zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony i służący Spółce do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem instalacji elektrycznej na jednostkach pływających. Zauważyła, że umowa aportowa przenosząca Przedsiębiorstwo do SPV obejmie wszystkie jego elementy, tj. kompletny i zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem instalacji elektrycznych na jednostkach pływających. Stwierdziła, że co istotne, w oparciu o nabyte Przedsiębiorstwo SPV będzie prowadzić działalność gospodarczą co najmniej w takim samym zakresie, w jakim prowadziła ją Spółka (a więc będzie mógł wykonywać zadanie gospodarcze tego Przedsiębiorstwa związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych na jednostkach pływających). W ocenie Spółki, nie może budzić wątpliwości, że wskazany wyżej zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony i służący do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem instalacji elektrycznych na jednostkach pływających, stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Stwierdziła, że czynność prawna wniesienia aportem Przedsiębiorstwa obejmie wszystkie aktywa i pasywa służące prowadzeniu działalności we wskazanym wyżej zakresie, w tym w szczególności elementy wymienione przykładowo w art. 551 Kodeksu cywilnego. Na potwierdzenie swojego stanowiska powołała orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 15 maja 2012 r. (sygn. akt I FSK 1223/11), z dnia 20 marca 2012 r. (sygn. akt I FSK 815/11) oraz interpretacje indywidualne: z dnia 24 listopada 2008 r. (IPPP1-443-1737/08-2/JL), z dnia 6 sierpnia 2012 r. (IPPP2/443-569/12-2/DG), z dnia 13 października 2010 r. (IPPPl-443-701/10-6/IGo), z dnia 30 grudnia 2008 r. (IPPP1/443-1779/08-4/IZ), z dnia 30 stycznia 2009 r. (ILPP2/443-1023/08-2/AD) i z dnia 15 marca 2010 r. (IBPPl/443-22/10/AZb). Reasumując Spółka stwierdziła, że dla oceny, czy przedmiotem wkładu niepieniężnego do SPV będzie Przedsiębiorstwo Spółki, istotną kwestią jest ocena czy majątek będący przedmiotem wkładu jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przy pomocy których to konkretne Przedsiębiorstwo może realizować swoje zadania gospodarcze. W przypadku Spółki w zakres wnoszonego Przedsiębiorstwa będzie wchodzić w pełni zorganizowany, kompletny i działający zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z wykonywaniem instalacji elektrycznych na jednostkach pływających, obejmujący w szczególności składniki przedstawione w zdarzeniu przyszłym i zawarte w przykładowym katalogu wskazanym w art. 551 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Spółki, nie może zatem budzić wątpliwości, że zbędzie Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, stanowiące zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem instalacji elektrycznych na jednostkach pływających, a więc transakcja ta będzie wyłączona z opodatkowania na gruncie art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl