Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 września 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-819/11/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 26 sierpnia 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projekt dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 26 sierpnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pani założycielem i jedynym właścicielem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, prowadzącego działalność w zakresie usług medycznych. Z tego tytułu jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej. Nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Prowadzi Pani działalność w zakresie usług medycznych, tzn. zajmuje się leczeniem ludzi, udzielaniem im porad, orzecznictwem medycznym, a w szczególności oznacza to osobiste wykonywanie zawodu lekarza stomatologa i zatrudnianie innych osób w charakterze personelu medycznego wykonujących zawód lekarza stomatologa i lekarza medycyny lub pielęgniarki. Powyższe usługi zwolnione są od podatku od towarów i usług na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz rozporządzeń Ministra Finansów. Oprócz ww. usług nie dokonuje Pani dostaw i nie świadczy usług, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Realizacja projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 polega na zakupie sprzętu medycznego i w ten sposób unowocześnieniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W ramach tego projektu dokonane zostały następujące zakupy: tympanometr, laser, ksenonowe źródło światła zimnego, pharyngolaryngoskop, sinusoskop, otoskop, mikroskop, EndoPilot Komfort Plus, RaVor, licencja Effetha.

Zakupione towary będą wykorzystywane do działalności medycznej (usługi medyczne - diagnostyka, leczenie ludzi) w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przez właściciela i zatrudniony personel. Nie będą przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, itp.

W związku z powyższym zadano pytanie, sprowadzające się do kwestii:

Czy możliwe jest odzyskanie podatku naliczonego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej opisanej we wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że nie prowadzi żadnej działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, nie może w żaden sposób odzyskać tego podatku. W opisanym przypadku podatek od towarów i usług jest kosztem kwalifikowanym, ponieważ "zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa" jest Pani zwolniona od tego podatku, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie usług medycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 z późn. zm.), podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9, obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

W treści złożonego wniosku wskazano, że prowadzi pani działalność w zakresie usług medycznych. Z tego tytułu jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej. Nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Realizacja projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 polega na zakupie sprzętu medycznego i w ten sposób unowocześnieniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zakupione towary będą wykorzystywane do działalności medycznej (usługi medyczne - diagnostyka, leczenie ludzi) w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przez właściciela i zatrudniony personel. Nie będą przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, itp.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że nie przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, które otrzymał nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji nie rozstrzygnięto kwestii zwolnienia od podatku świadczonych przez Panią usług medycznych, bowiem treść wniosku nie wskazuje, że kwestia ta budzi wątpliwości, a fakt ten przyjęto jako element stanu faktycznego.

Kwestie zwolnień od podatku od towarów i usług regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisy rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Końcowo wskazać należy, iż tutejszy organ nie rozstrzygnął kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-561 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl