Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-798/13/EB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2013 r. (data wpływu 5 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności przekazania nieruchomości na cele osobiste - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności przekazania nieruchomości na cele osobiste.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2009 r. nabył na cele działalności gospodarczej nieruchomość składającą się z dwóch działek, która została wpisana do ewidencji środków trwałych. W skład pierwszej działki nabytej w ramach transakcji zwolnionej od podatku, wchodził budynek socjalny wraz z gruntem oraz infrastrukturą towarzyszącą, oraz w ramach transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług jedenaście domków wczasowych z wyposażeniem, wraz gruntem i infrastrukturą towarzyszącą. W skład drugiej nieruchomości, zwolnionej od podatku, wchodził budynek magazynowy wraz gruntem i infrastrukturą towarzyszącą, budynek pawilonu kolonijnego z wyposażeniem, wraz z gruntem i infrastrukturą towarzyszącą oraz opodatkowany podatkiem od towarów i usług budynek ze świetlicą, z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą. Podatek od domków wczasowych oraz budynku ze świetlicą został odliczony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wyprowadzenie ww. nieruchomości z ewidencji środków trwałych i przekazanie na cele osobiste, jeśli nadal będzie wynajmowana oraz opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powoduje obowiązek w podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę treść przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, samo wykreślenie ww. nieruchomości z ewidencji środków trwałych, podczas gdy nadal będzie wynajmowana i będzie odprowadzany podatek należnego z tytułu najmu, nie będzie powodowało żadnych zmian w podatku od towarów i usług. Stwierdził Pan, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, wynajmowanie nawet prywatnego majątku w celu zarobkowym "ciągłym", jest uznawane jako działalność gospodarcza. Wskazał, że art. 7 ust. 2 ustawy precyzuje, że przekazanie rzeczy, lub w tym przypadku nieruchomości, od której przy nabyciu został odliczony podatek naliczony w całości, lub w części, jak również części składowych, do celów prywatnych, powoduje powstanie obowiązku opodatkowania, gdyż jest to zrównane z dostawą. W omawianym przypadku przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania, ponieważ ww. nieruchomości będą nadal wynajmowane, jako prywatny majątek i od tej czynności będzie odprowadzany podatek należny. Podniósł Pan, że analizując również treść art. 91 ust. 2 ustawy, który mówi o korekcie podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia, w przypadku tych nieruchomości nie zaistnieje zmiana przeznaczenia, gdyż będą wykorzystywane w działalności opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl