ITPP2/443-788/11/AJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-788/11/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 3 czerwca 2011 r.), uzupełniony w dniu 17 sierpnia 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 17 sierpnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej...".

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Kółko Rolnicze uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 4.1.3. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Kółko Rolnicze, które nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie figuruje w ewidencji podatników tego podatku. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, co zdaniem Wnioskodawcy skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług zawartego w fakturach związanych z realizacją zadania. Efekty realizowanego zadania będą nieodpłatne.

Pozyskane środki w ramach pomocy nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392).

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt do przygotowywania i przechowywania dań produktów tradycyjnych: kuchenka, lodówka, zamrażarka, zmywarka, stół do kuchni, krzesła. Projekt będzie miał na celu promowanie regionalnego jedzenia, zapoznanie się z tradycjami i zwyczajami regionu, połączone ze zwiedzaniem. Zakupiony zostanie namiot niezbędny do organizowania okolicznych promocji gminnych i powiatowych festiwali. Wyposażenie świetlicy ma na celu przygotowanie zaplecza dla produktu lokalnego, aby stworzyć warunki do jego przygotowania i przechowywania, jak również możliwość zaprezentowania na tegorocznych festynach. W czerwcu i w lipcu 2011 r. zorganizowane zostaną festyny z udziałem dzieci niepełnosprawnych, mające na celu promocję regionalnych potraw oraz przeprowadzenie konkursów kulinarnych

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy poniesiony przez Kółko Rolnicze koszt podatku od towarów i usług, w przypadku realizacji zadania, może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony.

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług nie przysługuje możliwość odzyskania w żaden sposób uiszczonego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 z późn. zm.), podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9, obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

W treści złożonego wniosku wskazano, że Koło nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie figuruje w ewidencji tego podatku. Uzyskało dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ma on na celu wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz organizację imprez okolicznościowych. W związku z realizacją projektu nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, a jego efekty będą udostępniane nieodpłatnie.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Kółko Rolnicze nie jest czynnym podatnikiem, co również wyklucza możliwość dokonania odliczenia. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało również prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, które otrzymał nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl