Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-783/08/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki właściwej dla usług planowania urbanistycznego oraz architektonicznego kształtowania krajobrazu, świadczonych na rzecz innych niż organ założycielski jednostek samorządu terytorialnego, w sytuacji, gdy faktury wystawiane są na urzędy miast i gmin - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki właściwej dla usług planowania urbanistycznego oraz architektonicznego kształtowania krajobrazu, świadczonych na rzecz innych niż organ założycielski jednostek samorządu terytorialnego, w sytuacji, gdy faktury wystawiane są na urzędy miast i gmin.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową Samorządu. Jako jednostka budżetowa ma nadany odrębny NIP, REGON, prowadzi odrębną ewidencję rachunkową i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wykonuje swoje czynności na rzecz samorządu - Urzędu, w ramach środków przewidzianych w planie finansowym Jednostki zgodnym z zapisami w budżecie po stronie wydatków.

Ponadto Wnioskodawca wykonuje odpłatne usługi w zakresie opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin. Opracowania te, po uchwaleniu przez rady miast i gmin, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), stają się dokumentami prawa miejscowego oraz stanowią instrumenty realizacji wielokierunkowego rozwoju.

Środki uzyskane z odpłatności za świadczone usługi zasilają rachunek dochodów własnych Wnioskodawcy.

Wymienione usługi świadczone na rzecz gmin, wykonywane są na podstawie umów cywilno-prawnych. W związku z faktem, że jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i zakłady budżetowe nie posiadają osobowości prawnej, umowy zawierane są z jednostkami samorządu terytorialnego, a faktury wystawiane są na działające w imieniu jednostki samorządu terytorialnego urzędy miast i gmin będące jednostkami budżetowymi.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów podatnikiem, płatnikiem mającym nadany nr NIP nie jest jednostka samorządu terytorialnego czyli np. gmina, ale jej jednostki organizacyjne czyli: jednostka budżetowa, gospodarstwo pomocnicze, zakład budżetowy.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca wykonuje:

* na rzecz samorządu województwa (będącego organem założycielskim) - Urzędu - usługi administracyjne wspomagające efektywność gospodarowania dla zadań statutowych wykonywanych na rzecz samorządu województwa (PKWiU 75.13.1) - bez zapłaty w ramach środków przewidzianych w planie finansowym Jednostki zgodnie z budżetem województwa,

* na rzecz innych podmiotów - usługi planowania urbanistycznego oraz architektonicznego kształtowania krajobrazu - dla zadań wykonywanych na odrębne zlecenie (PKWiU 74.20.5).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy świadczenie usług planowania urbanistycznego oraz architektonicznego kształtowania krajobrazu (PKWiU 74.20.5) dla zadań wykonywanych na odrębne zlecenie (innych niż Samorząd Województwa jednostek samorządu terytorialnego,) w zakresie, w jakim wykonywane są na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, kiedy faktury wystawiane są na urzędy miast i gmin, korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy usługi planowania urbanistycznego oraz architektonicznego kształtowania krajobrazu dla zadań wykonywanych na odrębne zlecenie ujęte w PKWiU pod nr 74.20.5 są, co do zasady, opodatkowane 22% stawką podatku od towarów i usług. Jednak w sytuacji, gdy Wnioskodawca, jako jednostka budżetowa, wykonuje zlecenie opracowania - planowania urbanistycznego oraz architektonicznego kształtowania krajobrazu dla zadań wykonywanych na odrębne zlecenie na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i wystawia faktury na rzecz urzędów miast i gmin, będących jednostkami budżetowymi - usługi te zwolnione są od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej (poz. 138 dotyczy usług w zakresie rozprowadzania wody, a poz. 153 dotyczy usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych - Wnioskodawca nie świadczy tego rodzaju usług).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktycznego oraz prawny, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wykonywanie usług planowania urbanistycznego oraz architektonicznego kształtowania krajobrazu na zamówienie jednostek samorządu terytorialnego, w sytuacji, gdy faktury wystawiane są na rzecz urzędów miast lub gmin, będących jednostkami budżetowymi, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia, ustawodawca przewidział opodatkowanie ściśle określonych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie ich od podatku. I tak, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze. zm.), zwolnione od podatku są usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

* organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały;

* gminy, powiaty i samorząd województwa, zwane dalej "jednostkami samorządu terytorialnego", oraz ich związki;

* jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

Gmina, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 tej ustawy).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych m.in. na rzecz gmin, odpłatne usługi w zakresie opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, które zostały sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 74.20.5 - "usługi planowania urbanistycznego oraz architektonicznego kształtowania krajobrazu".

Reasumując stwierdzić należy, że w świetle ww. regulacji ustawy o finansach publicznych i wynikającego z niej podziału jednostek sektora finansów publicznych, gmina nie jest jednostką budżetową, zakładem budżetowym, ani gospodarstwem pomocniczym jednostki budżetowej. Zatem do usług świadczonych przez Wnioskodawcę (jednostkę budżetową) na rzecz gmin nie ma zastosowania zwolnienie określone w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Na przedstawioną kwalifikację prawnopodatkową nie może mieć wpływu "adresat" faktur (urzędy miast i gmin) wystawianych przez Wnioskodawcę, ponieważ faktura powinna odzwierciedlać stronę podmiotową danej transakcji (sprzedawca i nabywca), określoną w zawartej umowie. Wobec powyższego przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz gmin, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.20.5, dla których ustawodawca nie powołał odrębnej podstawy dla zastosowania stawki obniżonej bądź zwolnienia od podatku, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji świadczonych usług, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowanie statystyczne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl