Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-718B/08/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2008 r. (data wpływu 8 sierpnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji na sfinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji na sfinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca występując z wnioskiem o dotację z programu Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w ramach Priorytetu 4. (Inne działania 4.6 Działania innowacyjne i inne i operacji 4.6.1. Projekty pilotażowe i prezentacje) na projekt pn. "Zastosowanie paliw pochodzenia roślinnego w rybackich jednostkach pływających" uwzględnił w budżecie tegoż projektu jako koszty kwalifikowane, koszty podatku od towarów i usług.

Głównym celem projektu jest opracowanie wytycznych do zastosowania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach rybackich jednostek pływających. Jest to projekt o charakterze naukowo-badawczym i jego efektem będą publikacje i opracowania skierowane do szerokiego grona zainteresowanych (ministerstwa, organy administracji rybackiej, armatorzy rybaccy). Wyniki badań będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom nieodpłatnie.

Wnioskodawca zachowuje wszelkie prawa intelektualne i materialne do opracowanych wyników, które mogą zostać wykorzystane do dalszych badań, jak również upowszechnione nieodpłatnie.

Do realizacji projektu zostanie zakupiona aparatura stanowiąca niezbędne uzupełnienie posiadanych urządzeń pomiarowych. Po zakończeniu projektu aparatura ta pozostanie w posiadaniu Wnioskodawcy z przeznaczeniem do badań własnych.

Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy dotacja przyznana na sfinansowanie ww. projektu jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja przyznana na sfinansowanie ww. projektu nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług z uwagi na to, że:

* zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 448/2004 podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, z wyjątkiem przypadków, gdy jest prawdziwie i definitywnie ponoszony przez ostatecznego beneficjenta,

* w rozumieniu art. 5 i art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - nie występuje konkretny określony podmiot będący odbiorcą usług; wyniki badań będą upowszechniane nieodpłatnie, a z rezultatów badań korzystać będzie szerokie grono zainteresowanych; wyniki prac będą stanowiły własność uczelni,

* dysponent środków unijnych nie jest odbiorcą jakiejkolwiek usługi,

* Wnioskodawca nie sprzedaje prac naukowo badawczych podmiotowi będącemu płatnikiem dotacji,

* szczegółowe rozliczenie środków dotacji następuje według wymogów dysponenta tych środków, które na warunkach decyzji lub umowy przekazane zostały na realizacje projektu,

* projekt pn. "Zastosowanie paliw pochodzenia roślinnego w rybackich jednostkach pływających" jest projektem naukowo-badawczym i jego efektem będą publikacje i opracowania skierowane do szerokiego grona zainteresowanych odbiorców,

* celem badań nie są działania dydaktyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 cyt. Ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego wynika, że przez pojecie świadczenia usług należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie jest więc dwustronnym stosunkiem prawnym, zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą usługi, jak również podmiotu świadczącego usługę. Zatem w pojęciu "świadczenia na rzecz" mieszczą się jedynie świadczenia dokonywane na rzecz określonych podmiotów, ostatecznych konsumentów.

Jeżeli więc Wnioskodawca nie dokonuje żadnego świadczenia na rzecz konkretnego i zindywidualizowanego odbiorcy zachowanie takie nie jest czynnością podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie występuje tu świadczenie usług w rozumieniu nadanym przez ustawodawcę w art. 8 cyt. ustawy.

W myśl art. 29 ust. 1 powołanej ustawy, podstawa opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z powołanego przepisu wynika, że elementem wpływającym na ewentualne zwiększenie obrotu o otrzymana dotacje jest stwierdzenie, czy są one przekazywane w celu sfinansowania bądź dofinansowania konkretnej dostawy lub usługi. W efekcie obrót zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, otrzymane dofinansowanie ogólne na pokrycie kosztów realizacji określonych projektów nie ma wpływu na wysokość obrotu.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że nie występuje określony podmiot będący odbiorcą usługi, na rzecz którego świadczone są określone usługi. Wyniki prac naukowo-badawczych nie będą sprzedawane konkretnemu nabywcy, lecz upowszechniane, a z rezultatów badań korzystać będzie szerokie grono zainteresowanych. Wynik badań będą własnością Wnioskodawcy. W związku z tym stwierdzić należy, że Uczelnia nie będzie dokonywała żadnego świadczenia usług, a otrzymane dotacje nie mają wpływu na wysokość obrotu osiąganego przez Wnioskodawcę, co powoduje, iż nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując uznanie przedmiotowych czynności jako niepodlegających opodatkowaniu skutkuje tym, że dotacje otrzymywane przez Wnioskodawcę na realizację projektu nie podlegają opodatkowaniu, a zatem nie mają wpływu na wysokość obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 cyt. ustawy.

Końcowo zauważyć należy, że wyczerpujący opis zdarzenia przyszłego powinien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl